Ukončené projekty EU

Operační program Zaměstnanost (OPZ)

Rozvoj lidských zdrojů Operačního programu Zaměstnanost
Reg. č.: CZ.03.5.125/0.0/0.0/15_012/0002780
Projekt má za cíl zajistit efektivní implementaci Operačního programu Zaměstnanost prostřednictvím podpory zaměstnanců řídicího orgánu OPZ (Sekce ekonomiky a evropských fondů MPSV).

Publicita a komunikace OPZ/ESF
Reg. č.: CZ.03.5.125/0.0/0.0/15_012/0002751
Cílem projektu je (v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013) informovat o možnostech financování z Operačního programu Zaměstnanost a o výsledcích tohoto programu. Projekt zajišťuje financování komunikačních aktivit.

Zpracování evaluací, analýz a odborných studií pro OPZ
Reg. č.: CZ.03.5.125/0.0/0.0/15_012/0002750
Hlavním cílem projektu je mj. vyhodnotit průběh implementace OPZ, a to především posouzením účelnosti, účinnosti, relevance, udržitelnosti a dopadu programu, dále přispět k tvorbě nového programu v navazujícím programovém období či poskytnout zpětnou vazbu implementačním subjektům i uživatelům programu.

Podpora implementace OPZ
Reg. č.: CZ.03.5.125/0.0/0.0/15_012/0002730
Projekt je zaměřen na zabezpečení výdajů spojených se zajištěním nezbytných funkcí řídicího orgánu OPZ (Sekce ekonomiky a evropských fondů MPSV). Řídicí orgán OPZ plně zodpovídá za správné a efektivní řízení, koordinaci, provádění, monitorování, hodnocení, finanční řízení a propagaci pomoci z OPZ.

Zajištění věcného hodnocení a výběr projektů OPZ
Reg. č.: CZ.03.5.125/0.0/0.0/15_012/0002731
Cílem projektu je vytvořit podmínky pro věcné hodnocení a výběr projektů OPZ, které budou předkládány v rámci jednotlivých výzev OPZ. Hodnocení a výběr projektů představuje v implementaci OPZ klíčovou roli.

Zajištění administrativní kapacity OPZ
Reg. č.: CZ.03.5.125/0.0/0.0/15_012/0002732
Projekt je zaměřen na zajištění úhrady osobních nákladů zaměstnanců, kteří realizují úkoly spojené s implementací OPZ, s ukončováním předchozího OP LZZ a s přípravou navazujícího OP v programovém období po roce 2020.

Podpora pro uprchlíky z Ukrajiny - Humanitární dávka
Registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/23_144/0017464
Projekt je zaměřený na řešení migračních výzev způsobených vojenskou agresí Ruské federace, jež zahrnují výdaje spojené se základními potřebami a podporou osob, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana.
Cílem projektu je refundace výdajů vynaložených na humanitární dávku na podporu osob z Ukrajiny, které se na území ČR ocitly v důsledku ruské agrese a zároveň si přes Úřad práce ČR zažádaly o humanitární dávku.

Rozvoj systému dalšího vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů v oblasti digitálních kompetencí (DigiKatalog)
REG. Č.: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_020/0007851
Cílem projektu je podpořit rozvoj přenositelných digitálních kompetencí u cílové skupiny, tj. v rámci ÚP ČR a relevantních aktérů trhu práce (MŠMT, zaměstnavatelé, NO, sociální partneři, krajské orgány, poskytovatelé vzdělávání). Výstupy projektu budou také k dispozici široké veřejnosti.

Rozvoj systémové podpory digitální gramotnosti (DigiStrategie)
REG. Č.: CZ.03.1.54/0.0/0.0/16_020/0005634
Cílem projektu je vytvořit pro cílovou skupinu - instituce, které se podílejí na naplňování opatření Digitální strategie 2020 jako gestoři a pro aktéry na trhu práce systémové prvky podpory, které zvýší efektivitu a dostupnost dalšího vzdělávání v oblasti digitální gramotnosti.

Rozvoj projektové kanceláře MPSV 2
Reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002727
V rámci projektu budou upevněny principy projektového řízení projektů MPSV spolufinancovaných z fondů EU. Bude posílena pozice odboru řízení projektů jako jednotného metodického místa pro přípravu a realizaci projektů MPSV spolufinancovaných z fondů EU v programovém období 2014 - 2020. Hlavní projektová kancelář MPSV zastřeší vytvoření a koordinaci jednání platformy projektových kanceláří ÚOSS.

V přílohách naleznete výstupy projektu:  Prirucka_doporuceni_HPK_evaluace_v2 (2.22 MB) Manual_kontrolni_cinnosti_HPK_v2 (1,007.03 kB) a  Prirucka_pracovnich_postupu_v2 (3.89 MB)

Podpora systémových změn v oblasti služeb péče o ohrožené děti, mladé lidi a rodiny v České republice
Reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0009381
Projekt reaguje na aktuální situaci v oblasti systému péče o ohrožené děti a rodiny, který se dlouhodobě potýká s rezortní roztříštěností a nejednotnými přístupy a postupy ve vztahu k řešení životních situací ohrožených dětí a rodin. V rámci projektu budou revidovány podmínky sociálně-právní ochrany dětí umístěných v ústavní péči a budou podrobně popsány procesy vedoucí k naplnění potřeb těchto dětí. Projekt svým obsahem směřuje ke zvýšení kvality a udržitelnosti systému služeb pro ohrožené děti.

Podpora implementace dětských skupin
Reg. číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0002266
V listopadu 2014 nabyl účinnosti zákon o dětské skupině (č. 247/2014 Sb.). Projekt má za cíl podpořit poskytovatele dětských skupin, zvýšit povědomí o dětských skupinách a nastavit systém hodnocení jejich kvality.

Zajištění provozu Dětské skupiny MPSV 1 – Myšky
Reg. č.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_103/0015588
Zajištění provozu Dětské skupiny MPSV 2 – Kočičky
Reg. č.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_103/0015612
Zajištění provozu Dětské skupiny MPSV 3 – Veverky
Reg. č.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_103/0016206

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě a zlepšení podmínek pro zaměstnanost žen s dětmi. Dále zajištění provozu Dětských skupin formou kvalitní a bezpečné služby péče o děti ve věku 1 rok až do zahájení povinné školní docházky.

Podpora implementace služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby
Reg. číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0000858
Cílem projektu je pilotní ověření nové veřejné služby péče o nejmenší děti v mikrojeslích s cílem rozšířit nabídku zařízení péče o děti včetně sladění pracovního a soukromého života rodiny.

Mapování budoucích kompetencí jako součást systémových opatření pro vymezení požadavků trhu práce (Kompetence 4.0)
Reg. č. CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_122/0010231
Cílem projektu je podpora adaptace institucí trhu práce na změny vyplývající ze 4. průmyslové revoluce v ČR prostřednictvím včasné identifikace v budoucnosti vyžadovaných kompetencí a dále podpora spolupráce a partnerství firem a škol pro zajištění vzájemné komplementarity ve vztahu k potřebám pracovního trhu.

Predikce trhu práce - KOMPAS (1,004.66 kB)
Reg. č.: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_122/0006097
Projektem dojde k vytvoření udržitelného systému spolehlivých predikcí a monitoringu trhu práce, který bude propojovat národní a regionální úroveň.

Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb
Reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0006219
Projekt je zaměřen na rozvoj a metodickou podporu v oblasti kvality, hledání a vytváření nových nástrojů pro oblast kvality, hledání příkladů dobré praxe, identifikace rizik a hledání inovativních řešení a sdílení dobré praxe.

Důstojné pracoviště ve veřejné správě
Reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0007507
Projekt usiluje o zavedení a otestování systému rozvoje kompetencí pracovníků veřejné správy v oblasti ochrany před násilím na pracovišti prostřednictvím inovativního konceptu důstojného pracoviště, s cílem dosáhnout kvalitnější práce s lidskými zdroji, profesionálnějšího výkonu práce, lepší komunikace a vyšší důvěry uvnitř i vně organizace a samozřejmě účinně eliminovat a bránit násilí na pracovištích.

Místa zblízka: místní rozvoj vedený mezioborovou spoluprací a učící se komunitou
Reg. č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0005872
Cílem projektu je budování kapacit pro zavedení konceptu komunitní koordinace a mezioborové spolupráce do lokální praxe. Projekt rozvíjí kapacity místních, a to vzděláváním, podporou síťování a spolupráce aktérů, sběrem dobré praxe a fungujících principů a jejich sdílením a šířením.

Zvyšování kvality systému sociálních služeb prostřednictvím vytvoření kvalitního systému dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách
Reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0006925
Hlavním cílem projektu je vytvoření nového systému vzdělávání pracovníků v sociálních službách a jeho komplexní podpora.

Rozvoj systému sociálních služeb
Reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003739
Cílem projektu je podpořit dostupnost sociálních služeb vůči jejich uživatelům prostřednictvím efektivního a transparentního prostředí pro jejich poskytování.

Systémová podpora sociální práce v obcích
Reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003527
Cílem projektu je identifikace, koordinace a ověření metodické role MPSV v praxi v rámci výkonu sociální práce ve státní správě v přenesené působnosti obcemi.

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II
Reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003751
Cílem projektu je zvyšování kompetencí sociálních pracovníků a podpora pozitivního mediálního obrazu profese sociální práce. Projekt reaguje na aktuální sociální témata a šíří příklady dobré praxe v oboru.

Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend
Reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003539
Cílem projektu je podpořit zavádění a rozvoj systému sociálního bydlení v ČR a za tímto účelem poskytovat patřičnou metodickou podporu. Stránky projektu.

Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Reg. č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098
Cílem projektu je poskytování poradenských služeb v segmentu sociálního podnikání včetně zprostředkování stáží, realizace mezinárodní spolupráce v oblasti sociálního podnikání, mainstreamingové aktivity v oblasti sociálního podnikání.

Rovnost žen a mužů na trhu práce se zaměřením na (ne)rovné odměňování žen a mužů
Reg. č.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0003702
Cílem projektu je snížení rozdílu v odměňování žen a mužů, vyrovnání postavení žen a mužů na pracovním trhu a celkové zlepšení v oblasti prosazování základních lidských práv, mezi které rovnost žen a mužů patří.

Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů
Reg. č.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233
Cílem projektu je zlepšení koordinace celostátních a regionálních politik v oblasti podpory rodin, a to prostřednictvím sítě krajských poradců a fungování celostátních a regionálních platforem.

Odpovědný přístup k veřejným nákupům - Strategické řízení zadávání veřejných zakázek
Reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0015727
Hlavním očekávaným přínosem projektu je zvýšení efektivity veřejného nakupování prostřednictvím implementace strategického zadávání veřejných zakázek do interních procesů řízení veřejných zadavatelů. Předmětem projektu bude soubor metodických, odborně/vzdělávacích a evaluačních aktivit, vedoucích k implementaci strategického přístupu k veřejným nákupům u klíčových veřejných zadavatelů v ČR, a to v souladu s cíli projektu a strategickými cíli ČR.

V rámci projektu funguje Institut odpovědného veřejného zadávání. Jedná se o unikátní vzdělávací platformu v České republice, která poskytuje komplexní vzdělávací systém specialistům na veřejné zakázky, kteří chtějí ve veřejných nákupech uplatňovat odpovědný přístup a rozvíjet své kompetence pro strategické nakupování. Odkaz.

Zvyšování kvality a efektivity systému dalšího vzdělávání ve spolupráci se zaměstnavateli (Kvalita systému autorizací a rekvalifikací)
Reg. č.: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_020/0007502
Cílem projektu je ve spolupráci se zaměstnavateli a sdruženími zaměstnavatelů navržení a pilotní ověření vybraných opatření v rámci revize systému rekvalifikací, formulovaných Strategií politiky zaměstnanosti ČR do roku 2020

Analýza a návrh optimálního nastavení oběhu dokumentů v návaznosti na implementaci nového systému elektronické spisové služby ve vybraných organizacích resortu MPSV
Reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0006083
Záměrem projektu je optimalizace procesních postupů pro všechny agendy a typy dokumentů, které se vyřizují v rámci dotčených organizací resortu MPSV s ohledem na implementaci nové spisové služby, což povede k zrychlení, zkvalitnění a zpřehlednění poskytovaných služeb.

Institucionální architektura důchodového systému ČR
Reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0006273
Cílem projektu je zvýšení kvality řídících a rozhodovacích procesů na úrovni strategického řízení v rámci sekce sociálně pojistných dávek MPSV a zejména v oblasti řízení důchodového systému.

Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň
Reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0006207
Projekt se zaměřuje na systémovou a metodickou podporu rozvoje aktivit zaměřených na institucionální zajištění politiky přípravy na stárnutí na národní, krajské a místní úrovni v návaznosti na strategický dokument Národní akční plán podporující stárnutí pro období let 2013-2017.

Fond evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD)

  • Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II (Pompo II) - do 30.6.2023

Operační program potravinové a materiální pomoci

Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II (670.44 kB)
Reg. č.: CZ.30.X.X/0.0/0.0/16_004/0000008
Cílem projektu je zlepšení situace nejchudších osob ve smyslu zajištění jejich pravidelnějšího a kvalitnějšího stravování a zvýšení dostupnosti hygienických prostředků, základních domácích potřeb a některých textilních výrobků. Dalším cílem projektu je i vhodné a citlivé nasměrování osob z cílové skupiny k dlouhodobějšímu řešení svojí situace, tedy k řešení příčin problémů, a to prostřednictvím poskytování doprovodných opatření spolu s potravinovou a materiální pomocí.

Operační program Technická pomoc

Zajištění rozvoje, provozu a správy IS ESF včetně souvisejících služeb a portálového frameworku pro esfcr.cz, 3. část
CZ.08.2.125/0.0/0.0/15_002/0000277

Projekt přímo navazuje na realizovaný projekt reg. č. CZ.08.2.125/0.0/0.0/15_002/0000163. Hlavním účelem navazujícího projektu je zajištění dalšího rozvoje, provozu a správy IS ESF včetně souvisejících služeb a portálového frameworku pro esfcr.cz. IS ESF slouží jako subsystém MS2014+ a je využíván pro evidenci, monitorování a následnou evaluaci podpory poskytnuté účastníkům projektů OPZ, OP VVV a OP PPR . Dalším cílem projektu je uzpůsobit systém na požadavky programového období 2022+.

Cíle projektu jsou:

  1. Rozvíjet a udržovat spolehlivý, uživatelsky přívětivý a bezpečný informační systém IS ESF pro sběr, evidenci a vyhodnocování dat za účelem provádění monitorování a evaluace efektivnosti realizovaných podpor účastníků (podpořených osob) v rámci projektů relevantních operačních programů. Zajistit vykazování společných indikátorů, které jsou stanovené dle Nařízení EP a Rady (EU) č. 1304/2013 a jeho příloh, dále Nařízení EP a Rady (EU) č. 2021/1057 a jeho příloh a dále pro OP MV ČR zřízené dle Nařízení EVROPSKÉHO PARLAMENTU a RADY (EU) 2021 / 1147, Nařízení EVROPSKÉHO PARLAMENTU a RADY (EU) 2021/1149 a Nařízení EVROPSKÉHO PARLAMENTU a RADY (EU) 2021/1148 pro všechny relevantní projekty dotčených OP.
  2. Udržet informační systém IS ESF v takové podobě, aby splňoval aktuální požadavky Evropské komise (EK) a Jednotného metodického prostředí na provádění monitoringu a evaluací operačních programů ESF a také byl v souladu s e-Governmentem.
  3. Rozvíjet a udržovat společný technologický základ a platformu pro provozování informační báze a komunikačního prostředí. Jedná se zejména o zajištění provozu společného portálového frameworku www.esfcr.cz aplikací IS ESF, Databáze produktů, ArmStrong, Sestavy a reporty o podpořených osobách na projektech a dalších portálových aplikací.

Zajištění systému IS ESF 2014+ a souvisejících služeb včetně zajištění portálového frameworku pro esfcr.cz
Reg. č.: CZ.08.2.125/0.0/0.0/15_002/0000025

Hlavním účelem projektu je zajistit kompletní vývoj, další rozvoj, provoz a správu informačního systému IS ESF 2014+, který je určený jako subsystém jednotného monitorovacího systému MS2014+ sloužící pro evidenci, monitorování a evaluace efektivnosti podpořených osob z operačních programů Evropského sociálního fondu. Součástí projektu je také zajištění dodání a podpory pro společnou technologickou platformu - tzv. portálový framework pro doménu esfcr.cz. Projekt je spolufinancován s finanční podporou Evropské unie z Operačního programu Technická pomoc v rámci Fondu soudržnosti.

Cíle projektu jsou:

  1. Proces sběru dat, monitoringu a reportingu údajů o podpořených osobách v rámci programů ESF (tj. prostřednictvím MS2014+) napříč operačními programy ESF bude po technické stránce sjednocen. Sběr dat a výpočet společných indikátorů a komunikace vůči MS2014+ budou realizovány jednotným způsobem.
  2. Systém IS ESF 2014+ bude možné po realizaci nezbytných rozšíření sdílet a využít pro monitoring projektů v rámci ostatních programů ESF, tj. nejen pouze pro účely OPZ
  3. Stávající neprovázané aplikace, nástroje a zdroje informací a dat související s projekty ESF budou přístupné z jediného bodu, a to prostřednictvím poskytování různých online služeb portálu esfcr.cz

Zajištění rozvoje a provozu IS ESF 2014+ včetně zajištění portálového frameworku pro esfcr.cz, 2. část
CZ.08.2.125/0.0/0.0/15_002/0000163

Projekt přímo navazuje na již realizovaný projekt
CZ.08.2.125/0.0/0.0/15_002/0000025 v období 1. 1. 2016 - 30. 11. 2018. Hlavním účelem navazujícího projektu je zajištění dalšího rozvoje, provozu a správy informačního systému IS ESF 2014+ včetně souvisejících služeb a portálového frameworku pro esfcr.cz. IS ESF 2014+ slouží jako subsystém MS2014+ a je využíván pro evidenci, monitorování a následnou evaluaci podpořených osob z OPZ , OP VVV a OP PPR .

Cíle projektu jsou:

  1. Rozvíjet a udržovat spolehlivý, uživatelsky přívětivý a bezpečný informační systém (IS ESF 2014+) pro sběr, evidenci a vyhodnocování dat za účelem provádění monitorování a evaluace efektivnosti realizovaných podpor účastníků (podpořených osob) v rámci projektů operačních programů spolufinancovaných z ESF. Zajistit vykazování společných indikátorů, které jsou stanovené dle Nařízení EP a Rady (EU) č. 1304/2013 a jeho příloh pro všechny relevantní projekty dotčených OP.
  2. Udržet informační systém IS ESF 2014+ v takové podobě, aby splňoval aktuální požadavky Evropské komise (EK) a Jednotného metodického prostředí na provádění monitoringu a evaluací operačních programů ESF.
  3. Rozvíjet a udržovat společný technologický základ a platformu pro provozování informační báze a komunikačního prostředí. Jedná se zejména o zajištění provozu společného portálového frameworku www.esfcr.cz aplikací IS ESF 2014+, Databáze produktů, ArmStrong, Sestavy a reporty o podpořených osobách na projektech, ale i portálových aplikací spadajících pod provoz webového portálu (jehož provoz je financován v rámci projektu technické pomoci OPZ)

Důstojné pracoviště ve veřejné správě
Reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0007507
Projekt usiluje o zavedení a otestování systému rozvoje kompetencí pracovníků veřejné správy v oblasti ochrany před násilím na pracovišti prostřednictvím inovativního konceptu důstojného pracoviště, s cílem dosáhnout kvalitnější práce s lidskými zdroji, profesionálnějšího výkonu práce, lepší komunikace a vyšší důvěry uvnitř i vně organizace a samozřejmě účinně eliminovat a bránit násilí na pracovištích.

Zajištění podpory střednědobého plánování sociálních služeb na krajské úrovni (224.96 kB)
Reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0007263
Ve spolupráci s kraji a krajskými úřady bude probíhat ověřování navržených postupů a úpravy, pokud jde o způsob nastavení, fungování a provádění změn v síti sociálních služeb v kraji a návaznost na systém financování sociálních služeb. Dále půjde o zpřesňování přístupu k plánování rozvoje sociálních služeb a podoby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na krajské úrovni a ověřování způsobu zapojení a spolupráce obcí a krajů v rámci plánování a zajišťování sociálních služeb.

Život jako každý jiný
Reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0002766
Cílem projektu je podpořit nabídku kvalitních, dostupných a udržitelných sociálních služeb komunitního charakteru pro osoby se zdravotním postižením, zejména prostřednictvím transformace systému ústavních sociálních služeb na služby poskytované v komunitě.

Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí
Reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0001687
Záměrem projektu je zlepšení situace ohrožených rodin a dětí. Cílem projektu je navržení a odzkoušení procesů a postupů souvisejících s výkonem státní správy ve zvolených oblastech sociálně-právní ochrany dětí.

Efektivní finanční řízení MPSV
Reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0007258
Cílem projektu je zvýšení efektivnosti řízení vybraných typů veřejných výdajů, konkrétně provozních výdajů v rámci kapitoly MPSV na bázi vytvoření komplexního systému řízení finančních procesů, sjednocení metodického přístupu řízení a významného zlepšení informační podpory řízení. Výstupy projektu jsou dostupné zde (2.98 MB), zde (1.19 MB) a zde (1.73 MB).

Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání
Reg. č.: CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_018/0000732
Ministerstvo práce a sociálních věcí realizuje projekt s cílem podpořit využívání a rozvoj odpovědného veřejného zadávání.

Poslední aktualizace: 2. 2. 2024