Sociální práce a sociální služby

Odbor sociálních služeb a sociální práce

 • vytváří koncepci systému sociálních služeb a sociální práce v souladu s principy sociální ochrany a sociálního začleňování a zajišťuje koncepční a metodickou činnost v této oblasti a dále oblasti rovných příležitostí a sociálního bydlení, zajišťuje zpracování návrhů věcných záměrů právních předpisů v předmětné oblasti,
 • vytváří koncepci ekonomiky sociálních služeb a realizuje dotační politiku ministerstva z národních zdrojů, a to v oblasti neinvestičních dotací určených k zajištění základních činností při poskytování sociálních služeb a spolupracuje s příslušným útvarem na realizaci dotační politiky v oblasti investiční podpory rozvoje materiálně technické základny sociálních služeb,
 • vytváří koncepci strategie sociálních služeb v kontextu dostupnosti sociálních služeb a zpracovává národní strategii rozvoje sociálních služeb,
 • zajišťuje zpracování expertíz nezbytných pro sledování a vyhodnocování dostupnosti a kvality a obsahu a rozsahu sociálních služeb,
 • posuzuje návrhy právních předpisů předkládaných jinými resorty (subjekty), včetně poslaneckých a senátních návrhů,
 • vytváří koncepci kvalifikačního a celoživotního vzdělávání pracovníků v sociálních službách, rozhoduje ve správním řízení o akreditaci vzdělávacích programů v předmětné oblasti,
 • vytváří koncepci zajišťování kvality poskytovaných sociálních služeb,
 • vytváří koncepci ucelené (koordinované) rehabilitace osob se zdravotním postižením,
 • vytváří koncepci sociální práce a úzce spolupracuje v této oblasti s akademickými pracovišti a resorty, v jejichž působnosti se sociální práce realizuje. Vytváří koncepci kvalifikačního a celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků. Koordinuje a spoluvytváří koncepci sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách a úzce spolupracuje v této koncepční oblasti zejména s odborem sociální a rodinné politiky a odborem ochrany práv dětí,
 • podílí se na realizaci a je věcným garantem individuálních projektů financovaných z Evropského sociálního fondu, které se zaměřují na podporu koncepční a strategické činnosti odboru v oblasti sociálních služeb, ucelené (koordinované) rehabilitace osob se zdravotním postižením a dalších oblastí v působnosti odboru,
 • úzce spolupracuje s útvary Úseku pro evropské fondy a odborem řízení projektů při tvorbě koncepce čerpání pomoci z evropských strukturálních fondů v oblasti opatření směřujících k podpoře sociální integrace, při implementaci strukturální pomoci a v realizaci individuálních projektů,
 • metodicky vede správní orgány, jimž jsou svěřena práva a povinnosti podle zákona o sociálních službách a poskytuje metodickou podporu organizacím poskytujícím sociální služby,
 • řídí zařízení sociálních služeb přímo řízená ministerstvem. Rozhoduje v odvolacím řízení proti uložení pokuty za správní delikt podle zákona o sociálních službách,
 • spolupůsobí při tvorbě a realizaci národních koncepcí v oblasti přístupu k osobám se zdravotním postižením, prevence kriminality, protidrogové politiky a všech dalších národních koncepcí, které mají přímou souvislost se strategií, kvalitou, dostupnosti a financováním sociálních služeb a aktivitami sociální práce,
 • z hlediska působnosti ministerstva se zabývá agendou Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky,
 • spolupracuje v rozsahu daném působností zákona o sociálních službách na koncepci systémového přístupu ke stárnutí populace,
 • z hlediska působnosti ministerstva se zabývá agendou Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a Rady kvality ČR,
 • zajišťuje kontrolní činnost vůči orgánům veřejné správy v sociálních službách a sociální práci, poskytovatelům sociálních služeb a příjemcům dotací v rámci působnosti odboru,
 • zajišťuje agendu správního řízení v rámci působnosti odboru,
 • vytváří koncepce a strategie v oblasti sociálního začleňování, sociálního bydlení a stárnutí ve spolupráci s dalšími resorty a Úřadem vlády,
 • organizačně a administrativně zajišťuje činnost Rady vlády pro seniory a stárnutí populace,
 • zajišťuje činnost Komise pro sociální začleňování a jejích pracovních skupin.

Kontakty

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odbor sociálních služeb a sociální práce
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, tel.: +420 221 921 111 
www.mpsv.cz, e-mail: posta@mpsv.cz

Poslední aktualizace: 13. 4. 2021