Systémová změna v oblasti sladění rodinného a pracovního života prostřednictvím inovativního konceptu sousedských dětských skupin

Doba realizace:

1.7.2023-31.12.2024

Reg. číslo:

CZ.03.03.01/00/23_051/0002955

Zdroj financování:

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního Programu Zaměstnanost plus (OPZ+) a státního rozpočtu České republiky.

Popis projektu

Projekt reaguje na nedostatečnou kapacitu dostupných služeb péče o předškolní děti. Předmětem projektu je pilotně otestovat novou službu - tzv. sousedskou dětskou skupinu, včetně jejího metodického nastavení a praktického uchopení ze strany krajů, obcí a samotných rodičů a pečujících osob. Projekt si klade za cíl vytvořit přívětivé podmínky pro sladění pracovního a rodinného života a podpořit změny v systémovém nastavení péče o malé děti. 

Cíl projektu

Cílem projektu je pilotně otestovat zavedení nové služby péče o nejmenší děti v rodinném prostředí v praxi, včetně jejího praktického uchopení ze strany krajského úřadu, obce a zejména samotných pečujících osob.

V rámci realizační fáze projektu dojde k ověření implementace nového konceptu péče o předškolní děti tzv. sousedské dětské skupiny. Projekt ověří, zda nastavené podmínky v oblasti flexibility služby budou na rozdíl od zkušeností s mikrojeslemi motivační pro zřizování takové služby ze strany pečujících osob a využívány ze strany samotných rodičů malých dětí.

Cílem projektu bude ověřit funkčnost spolupráce a zapojení krajské úrovně díky zapojení partnerského Kraje Vysočina a vybraných obcí v kraji Vysočina i obcí v Jihočeském kraji při zajištění a koordinace péče na území kraje. Předpokladem je, že místní samospráva by mohla skrze různé nástroje předškolní péče a vzdělávání a využití SDS lépe koordinovat pokrytí službou v oblasti předškolní péče a reagovat na nabídku/poptávku v lokalitách.

Cílem projektu je také zjistit data o potřebách rodičů/pečujících osob, která MPSV využije pro změnu legislativy a pro další případné plánování politik v oblasti rovnosti žen a mužů.

Cílem bude také navrhnout konkrétní systémové změny v oblasti slaďování rodinného a pracovního života na obecní/krajské i celostátní úrovni.

Kontaktní osoba: julie.bartonova@mspv.cz, michaela.simeckova1@mpsv.cz