Národní plán obnovy

Plán pro oživení a odolnost České republiky

Společnou reakcí zemí Evropské unie na oživení ekonomiky po pandemii koronaviru je realizace politik, které pomohou zmírnit dopady a podpoří obnovu ekonomiky. Zásadním ekonomickým prvkem mezi nimi je Nástroj pro oživení a odolnost (Recovery and Resillience Facility, RRF).

Vláda ČR připravila Národní plán obnovy (NPO) představující plán reforem a investic České republiky, které hodlá realizovat využitím prostředků z tohoto nástroje. Celkem ČR získá přibližně 7 036 mil. eur bez DPH (179 mld. Kč) ve formě grantů.

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY = 179 mld. Kč pro ČR

Základem plánu je 6 pilířů, které vycházejí ze stávající situace českého hospodářství, dlouhodobých trendů, dopadů úpadku způsobeného pandemií a dalších vládních strategických dokumentů.

  1. DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE
  2. FYZICKÁ INFRASTRUKTURA A ZELENÁ TRANZICE
  3. VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE
  4. INSTITUCE A REGULACE A PODPORA PODNIKÁNÍ V REAKCI NA V COVID-19
  5. VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE
  6. ZDRAVÍ A ODOLNOST OBYVATEL

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR je zapojeno do implementace NPO spolu s dalšími ministerstvy a realizuje část třetího pilíře Vzdělání a trh práce – Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce, na který získalo alokaci téměř 23 mld. Kč (bez DPH).

SOCIÁLNÍ POLITIKY, CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, DIGITALIZACE A ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI = 23 MLD KČ (BEZ DPH)

Konkrétní investice jsou:

  1. ROZVOJ POLITIK ZAMĚSTNANOSTI
  2. ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO FINANCOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI
  3. REFORMA V OBLASTI DLOUHODOBÉ PÉČE

Díky nim tento pilíř přispěje například ke vzniku čtrnácti regionálních rekvalifikačních středisek pro celoživotní vzdělávání a posílí spolupráci s regionálními odbornými školami, nebo umožní budování kapacit cenově dostupných jeslí umožní lepší začlenění rodičů, zejména matek do pracovního života.  Neméně důležitou oblastí jsou i investice do oblasti dlouhodobé péče, které umožní modernizaci současných zajištění provozních dispozic současných objektů, snížení koncentrace klientů v jednom zařízení, ale i podpora terénních a ambulantních sociálních služeb, které udržují klienta co nejdéle v běžném přirozeném prostředí.

V jednotlivých investičních oblastech bude MPSV vyhlašovat výzvy k předkládání projektů. Podrobnosti k výzvám naleznete v sekci Výzvy.

Poslední aktualizace: 3. 11. 2021