Inovační pracovní skupiny sektorů hospodářství

Prezentace charakteristiky zaměření pracovních skupina a vybraných sektorů hospodářství (1.34 MB)

 

Pracovní skupiny tvoří odbornou komunikační platformu, do které jsou zapojeni experti z firem, výzkumné a vzdělávací sféry zastupující 10 vybraných sektorů hospodářství.  Pracovní skupinu tvoří 12 až 15 expertů za každé odvětví, zapojeno je tak bezmála 150 odborníků.

Sektory hospodářství byly vytipovány a vybrány z hlediska predikce největších změn souvisejících s průmyslovou revolucí 4.0, jedná se o odvětví, kde se předpokládá nejsilnější trend digitalizace, automatizace práce.

Jedná se o sektory:

Elektromobilita, Energetika, Chemie, Informační a komunikační technologie (kybernetická bezpečnost), Kreativní průmysl (herní průmysl), Logistika, Maloobchod se zaměřením na e-commerce a internetový marketing, Moderní průmyslová/strojírenská výroba, Potravinářství a Stavebnictví.

Úkolem pracovních skupin je v průběhu dvanácti setkání zmapovat nové kompetence a dovednosti v dané oblasti, jejich definice a zajištění vzájemné provázanosti s následným začleněním do kontextu širokého a oborového kvalifikačního základu. Výstupy pracovních skupin se stanou základem pro zpracování sektorových kompetenčních pyramid a vymezení provazeb na Národní soustavu povolání a Národní soustavu kvalifikací.

 

Přehled sektorových pracovních skupin

 

Elektromobilita
„Elektromobilita nejsou pouze elektromobily jako takové. Je to celá perspektivní oblast rozvoje jak mobility, tak přenosových soustav, distribučních sítí a dalších souvisejících prvků“.
Řešená témata: Elektrický pohon (trakční baterie, palivové články), hybridní pohony a příslušenství (např. topení). 
Infrastruktura (distribuce, nabíjecí stanice, dynamické dobíjení).
Mobilita budoucnosti (digitalizace, konektivita, sdílená vozidla, autonomní řízení).

Energetika
„V energetice jde o výrobu elektrické energie v elektrárnách a její distribuci přenosovou soustavou, ale také o těžbu, distribuci a využití uhlí, ropy, zemního plynu, jaderného paliva či dřeva. Šířeji zahrnuje i výstavbu a výrobu energetických zařízení“.
Řešená témata: Průmysl 4.0 se projevuje zejména v procesu digitalizace energetického sektoru se zaměřením na výrobu, přenos a rozvod elektřiny a to jako: smart grids – chytré/inteligentní sítě, digitalizace energetiky, obnovitelné a nové zdroje energie, akumulace energie a e-mobilita.

Chemie
„Principy průmyslu 4.0 jsou pro chemický průmysl stejně relevantní jako pro ostatní průmyslová odvětví. Nelze si dnes představit, že by se například budoucí operátoři připravovali na své povolání, aniž by se potkali s automatizací či robotizací.“
Řešená témata: Technologie P 4.0 v chemické výrobě (automatizace, robotizace, prediktivní analytika aj.) Digitalizace ve formě digitálních dvojčat, virtuální realita, 3D modelů. Dalšími řešenými okruhy jsou senzorika, nanotechnologie nebo nové materiály.

Informační a komunikační technologie (kybernetická bezpečnost)
„S rozvojem technologií je nutné i změnit náš pohled na kybernetickou bezpečnost. Naše závislost na kyberfyzikálních systémech se zvyšuje, roste důraz na jejich bezvadný běh. Digitalizací se zvětšuje možný operační prostor útočníků do téměř neomezených možností“.
Řešená témata: ICT jako průřezové odvětví Průmyslu 4.0. Kybernetická bezpečnostní gramotnost. Compliance v ICT. Audit kybernetické bezpečnosti. Analýza rizik. Business Impact Analysis (analýza dopadů).

Kreativní průmysl (herní průmysl),
„Kreativní průmysl, jehož je vývoj her integrální součástí, v ČR ročně produkuje přibližně 5 % HDP a meziročně roste rychleji než tradiční odvětví typu chemického nebo automobilového průmyslu.“
Řešená témata: Průmysl vývoje počítačových her: technologie (zejména vývoj software, virtuální reality a umělé inteligence), umění (např. animace nebo herní design) a obchod. Odvětví je průkopníkem technologických inovací, nových obchodních modelů a zároveň i umělecké tvorby.

Logistika
„Největší změny kompetencí v sektoru logistiky v souvislosti s automatizací, robotizací a digitalizací probíhají ve výrobní a skladové logistice. Dnes se v moderních skladech už neposunují papíry, ale data“.
Řešená témata: Technologie automatické identifikace. Automatizace výrobní a skladové logistiky, dopravní a manipulační techniky. Technologie pro vybavení pracovníků a skladů. Data, logistická IT podpora a IS. Internet věcí v logistice.

Maloobchod se zaměřením na e-commerce a internetový marketing
„Nosným prvkem e-commerce jsou především internetové obchody a s nimi související problematika. Patří sem i většina činností spadajících pod internetový marketing a aktivity na podporu internetového obchodování.“
Řešená témata: Nové způsoby prodeje (např. showrooming x research online, purchase offline nebo trend D2C – direct to customer). Digitalizace (cenovky, 3D modely). Marketing (personalizace, Big data a analytika aj.). Automatizovaná komunikace se zákazníky. Technická řešení e-shopů. Logistika doručování.

Moderní průmyslová/strojírenská výroba
„Strojírenství se zabývá návrhem a výrobou strojů a zařízení. Stále větší část práce se v současnosti provádí pomocí poloautomatů, automatů či robotů. Digitalizace strojírenství zvyšuje produktivitu, efektivitu a přináší úspory.“
Řešená témata: Automatizace výrobních i nevýrobních procesů. Robotizace (roboty a manipulátory). Počítačové vidění. Digitalizace, Big Data, Internet věcí. Virtuální realita.

Potravinářství
„Potravinářský průmysl patří k významným sektorům v ČR i EU. Jeho důležitost vyplývá z blízkého vztahu k zemědělství a zpracování zemědělských surovin. Potravinářství představuje strategický sektor k zajištění výživy obyvatelstva a tvoří základ  pro konkurenceschopnost agrárního sektoru.“
Řešená témata: Digitalizace, automatizace, robotizace výroby (roboti, senzory, AI a další). Speciální a nové výrobní postupy; speciální potraviny pro definované skupiny obyvatel. Nové metody analýzy složení potravinových surovin. Plně automatizované sklady (paletizace, balení výrobků).

Stavebnictví
„Stavebnictví 4.0 neznamená jen úzké pojetí „stavebního průmyslu“, ale celý proces výstavby od podmínek pro umístění stavbu do území a výběru lokality, přes projektovou a investiční přípravu, vlastní výstavbu až po provozování a údržbu staveb.“
Digitalizace ve stavebnictví (BIM, aditivní výroba ve stavebnictví, 3D skenování, GIS, facility management, digitalizace procesu stavebního řízení). Energetická účinnost a šetrné stavebnictví.
 

Poslední aktualizace: 24. 11. 2022