Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Chystáte se vyplnit formulář a podat žádost? Šetřete svůj čas a "úřadujte" elektronicky z domova. Zašlete nám žádost prostřednictvím IDENTITY OBČANA. Vyberte si hned z několika nástrojů jako je Bankovní identita, eObčanka, NIA ID nebo třeba mobilní klíč eGovernmentu. Využít můžete i datovou schránku či e-mail s uznávaným elektronickým podpisem.

Co k žádosti potřebuji?

Pro identifikaci:

  • průkaz totožnosti,
  • rodný list – u dětí (do 18 let); pokud v průkazu totožnosti není uvedeno rodné příjmení,
  • povolení k pobytu – u cizinců.

Rozhodnutí krajského úřadu o zařazení osoby do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu podle § 27a odst. 1 až 3 zákona, jedná-li se o osobu v evidenci.

Rozhodnutí o svěření dítěte do péče jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte (rozhodnutí soudu o svěření dítěte do pěstounské péče, rozhodnutí soudu o svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu, rozhodnutí soudu o svěření dítěte do předpěstounské péče, rozhodnutí soudu o jmenování poručníkem dítěte, jestliže o dítě osobně pečuje) nebo návrh, který byl podán k soudu na zahájení soudního řízení o svěření dítěte/dětí do pěstounské péče, předpěstounské péče nebo o jmenování poručníkem dítěte nebo usnesení o zahájení řízení o svěření dítěte do pěstounské péče nebo předpěstounské péče nebo o jmenování poručníkem dítěte, pokud bylo zahájeno z moci úřední.

Čestné prohlášení osoby o počátečním datu osobní péče o dítě, která podala návrh na svěření dítěte do její pěstounské péče nebo předpěstounské péče nebo návrh na její jmenování poručníkem, nebo osoby, která osobně pečuje o dítě v průběhu řízení o svěření dítěte do její pěstounské péče nebo předpěstounské péče nebo o jejím jmenování poručníkem dítěte, pokud bylo zahájeno z moci úřední. Čestné prohlášení se podává na tiskopise předepsaném ministerstvem.

Vyjádření podle obecního úřadu obce s rozšířenou působností, že žadatel o dítě osobně pečuje, pokud bylo řízení o pěstounské péči, předpěstounské péči nebo o jmenování poručníkem, zahájeno z moci úřední nebo že žadatel o dítě osobně pečuje a tato péče není zjevně bezdůvodná, pokud žadatel sám podal návrh k soudu na svěření dítěte do pěstounské péče, předpěstounské péče nebo návrh na jeho jmenování poručníkem dítěte (§ 16a odst. 3 zákona, jde-li o žádost osoby podle § 2a písm. c) bodu 2 nebo 3 ZSPOD).


Oznámení o vhodnosti podle § 24 odst. 2 písm. a) a odst. 3 zákona.

Pro všechny uvedené děti, které již jsou zletilé, jejich nezaopatřenost:

  • Potvrzení o studiu nebo Rozhodnutí o přerušení studia v souvislosti s těhotenstvím, porodem či rodičovstvím nebo Potvrzení o zdravotním stavu nebo Potvrzení o neschopnosti soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz

Rozhodnutí o stupni závislosti svěřeného dítěte na pomoci jiné fyzické osoby.

Rozhodnutí o přiznání důchodu z důchodového pojištění (rozhodnutí ČSSZ, VÚSZ, OSZMV nebo od jiného plátce).

Potvrzený formulář A1 Koordinace systému sociálního zabezpečení od zahraniční instituce v případě zaměstnání v jiné členské zemi EU.

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení (EU); formulář je dostupný na webu ČSSZ.

Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, pokud v části E uplatňujete nárok na slevu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků u Úřadu práce ČR (prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (pozn.: elektronický formulář je dostupný na portálu Ministerstva financí), doklady prokazující skutečnost uplatňovaných slev, např. průkaz ZTP/P, potvrzení o invaliditě, rozhodnutí o stupni závislosti na pomoci jiné fyzické osoby atd., potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění (pozn.: elektronický formulář je dostupný na portálu Ministerstva financí), průkaz zdravotní pojišťovny pěstouna / poručníka atd.).

Případně další doklady.