Práce na zkoušku

1. Životní událost

Chci přijmout do pracovního poměru zaměstnance z evidence ÚP ČR, ale jen na zkrácený úvazek a maximálně na dobu tří měsíců, abychom měli já i zaměstnanec možnost ujistit se, že zaměstnanec práci zvládne.

2. Způsoby podání

Způsob podání tiskopisů.

3. Obecné informace

Příspěvek na zajištění aktivity práce na zkoušku je příspěvkem na částečnou úhradu nákladů na mzdu nebo plat zaměstnance, kterého zaměstnavatel přijme z evidence ÚP ČR, pokud takového zaměstnance chce přijmout maximálně na poloviční úvazek a maximálně na dobu tří měsíců. Budoucí zaměstnanec musí být na trhu práce obtížně umístitelný a musí splňovat stanovená kritéria (informace sdělí pracoviště ÚP ČR, v jehož evidenci je budoucí zaměstnanec veden). Příspěvek je proplacen zpětně na základě písemné dohody, uzavřené s ÚP ČR. Při porušení podmínek, sjednaných v dohodě, nebude příspěvek vyplacen. Nástup zaměstnance do pracovního poměru může být uskutečněn až po uzavření dohody s ÚP ČR.

4. Vznik nároku

Příspěvek není nárokový.

Projednání a případné uzavření písemné dohody o poskytnutí příspěvku proběhne na základě písemné žádosti žadatele-potencionálního zaměstnavatele. Základní předpoklady:

 • budoucí zaměstnanec je veden v evidenci Úřadu práce ČR,
 • budoucí zaměstnanec je na lokálním trhu práce obtížně umístitelný a splňuje podmínky pro umístění na podporovaném pracovním místě (podrobnosti sdělí pracoviště, kde je žadatel veden v evidenci; pokud je financováno z projektu, závisí na nastavení konkrétních podmínek v jednotlivých projektech),
 • pracovní pozice odpovídá stupni dosaženého vzdělání budoucího zaměstnance,
 • žadatel prokáže splnění zákonných podmínek podle § 118 zákona o zaměstnanosti doložením
  • dokladu o zřízení účtu u peněžního ústavu
  • potvrzení finančního úřadu a celního úřadu, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
  • potvrzení zdravotních pojišťoven, kam má povinnost odvádět za své zaměstnance (a za sebe, je-li žadatelem fyzická osoba), že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění a
  • potvrzení Správy sociálního zabezpečení, že nemá nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Potvrzení si může vyžádat ÚP ČR, pokud k tomu dá žadatel souhlas. Pokud má žadatel nedoplatky, musí prokázat, že má sjednán splátkový kalendář a splátky řádně hradí.