Transfer na výkon SPOD od roku 2022

1. Úvodní informace

Od roku 2022 je financování výkonu agendy sociálně-právní ochrany dětí („SPOD“) na úrovni obcí s rozšířenou působností a hl. m. Prahy na základě zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o SPOD“) zajišťováno z rozpočtové kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí formou transferu ze státního rozpočtu („transfer na výkon SPOD“, nebo „transfer“), který již nebude dotací v režimu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o rozpočtových pravidlech“).

K zajištění financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí na úrovni obcí s rozšířenou působností od roku 2022 vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (dále též „MPSV“, „poskytovatel“) jako přílohu Příkazu ministra č. 5/2022 „Metodiku Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování transferu ze státního rozpočtu obcím s rozšířenou působností a hl. m. Praze na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí“ (dále jen „Metodika transferu na výkon SPOD“, nebo „Metodika“).

Metodika transferu na výkon SPOD upravuje charakter transferu, podmínky jeho poskytování a účtování, způsob podávání žádostí o transfer, účel použití prostředků transferu a další podmínky. Metodika je platná pro rok 2022 a roky následující a její aktualizace bude probíhat formou dodatků k Příkazu ministra. Metodika a její aktualizace budou zveřejňovány na internetových stránkách MPSV.  

Transfer je nově poskytován pod účelovým znakem 13024.

2. Účel transferu na výkon SPOD

Cílem transferu MPSV je zajistit výkon agendy SPOD v rámci přenesené působnosti na úrovni obcí s rozšířenou působností dle zákona o SPOD. Poskytované finanční prostředky jsou určeny na plnění povinností obcí s rozšířenou působností a hl. m. Prahy uvedených v zákoně o SPOD, ve vyhlášce č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí (dále jen „vyhláška č. 473/2012 Sb.“) a v dalších souvisejících právních předpisech upravujících působnost a úkoly orgánů sociálně‑právní ochrany dětí.

Prostředky transferu nelze použít ke krytí nákladů na zřízení a provoz zařízení sociálně-právní ochrany, k financování činnosti osob pověřených k výkonu SPOD, ani k systémovému financování činnosti sociálních služeb.

Prostředky transferu jsou určeny pouze obcím s rozšířenou působností stanoveným na základě zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, a pro hlavní město Prahu, jehož postavení je upraveno zákonem č. 131/2000 Sb., zákon o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

3. Podmínky pro poskytnutí transferu

Za účelem zajištění plynulého financování výkonu agendy SPOD na úrovni ORP budou prostředky poskytovány především jako transfer ex-ante, tedy předběžně, a to formou paušální splátky stanovené podle bodu 2. části IV Metodiky na začátku kalendářního roku.  V mimořádných případech mohou být prostředky poskytovány také jako ex-post transfer (viz bod 7. části IV Metodiky).

3.1 Poskytnutí transferu ex-ante (předběžně poskytovaný transfer)

Transfer na výkon SPOD poskytuje MPSV na základě předložení písemné žádosti o poskytnutí transferu a v souladu s podmínkami Metodiky transferu na výkon SPOD.

Jako příloha této internetové stránky je k dispozici formulář žádosti o poskytnutí transferu na příslušný kalendářní rok a její přílohy.

Statutární město, které deleguje výkon SPOD na jednotlivé městské části/obvody (aktuálně hl. m. Praha a st. města Ostrava, Plzeň a Brno), předkládá jednu žádost o poskytnutí transferu, neboť příjemcem transferu je vždy obec, k žádosti je však nutné dodat přílohy vyplněné samostatně za jednotlivé městské části a souhrnnou přílohu za celou obec.

3.1.1 Žádost o transfer ex-ante na rok 2022

Pro rok 2022 předkládá obec povinně:

  1. formulář žádosti o poskytnutí transferu (viz formulář v příloze stránky) a
  2. přílohu č. 1 Přepokládaná výše výdajů v agendě SPOD v roce 2022 (viz formulář v příloze stránky).

Pro rok 2022 bude v souladu s bodem 4 části IV Metodiky výše transferu poskytovaného ex-ante jednotlivým obcím stanovena na základě dat o výši vytvořených pracovních míst poskytnutých obcemi v rámci dotace pro rok 2021, tj. podle stavu výše úvazků vytvořených pracovních míst v rámci orgánu SPOD k 4. 1. 2021.

V případě změn v úvazcích mezi roky 2021 a 2022 umožňuje Metodika obcím oznámit tuto změnu v rámci žádosti o poskytnutí transferu a požádat o zohlednění ve výši transferu přiznaného na rok 2022. Pak však tato skutečnost musí být doložena příslušnými doklady, tj.:

  1. přílohou č. 2 Prohlášení o výši obsazených pracovních úvazků a počtu vytvořených pracovních míst v rámci OÚ ORP v agendě SPOD k lednu 2022 (viz formulář v příloze stránky) a
  2. přílohou č. 3 dokumentem prokazujícím počet vytvořených pracovních míst v rámci struktury OÚ ORP v agendě SPOD.

Současně pro poskytnutí transferu na pracovní místo nadále platí, že jsou započítávána jen vytvořená pracovní místa, na která je vázána podmínka stanovená kritériem 5a) standardů kvality sociálně-právní ochrany uvedeným v příloze č. 1 vyhlášky č. 473/2012 Sb. (dále jen „standardy kvality SPO“), tedy odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka dle § 110 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“).

Změnu v úvazcích není obec povinna hlásit a zohlednit v žádosti, tj. není povinna předkládat přílohu č. 2 a přílohu č. 3 k žádosti o poskytnutí transferu. Pokud však nebude informace o změně v úvazcích mezi roky 2021 a 2022 v rámci žádosti o poskytnutí transferu na rok 2022 podána, bude automaticky transfer poskytnut podle údajů platných k 4. 1. 2021. Pokud na místa vzniklá po 4. 1. 2021 neobdrží obec prostředky v rámci transferu ex-ante pro rok 2022, bude mít nárok na poskytnutí prostředků následně na základě předložení žádosti o doplacení chybějících prostředků (transfer ex-post) na začátku roku 2023.

3.1.2 Žádost o transfer ex-ante pro rok 2023 a následující roky

Od roku 2023 bude výše transferu poskytovaného ex-ante na kalendářní rok stanovena v souladu s bodem 2. části IV Metodiky, tj. na základě paušální částky a celkové výše úvazků vytvořených pracovních míst pro účely výkonu agendy SPOD v rámci orgánu SPOD. Pro účel výpočtu výše transferu od roku 2023 se přitom bude vycházet z údajů k 1. 10. předcházejícího kalendářního roku, tedy poprvé k 1. 10. 2022.

MPSV na tomto místě dodatečně zveřejní, jakým způsobem budou tyto informace koncem roku 2023 ze strany obcí podávány.

Rovněž konkrétní informace k podávání žádosti o transfer ex-ante od roku 2023 budou za účelem nenarušení postupu při podávání žádostí pro rok 2022 na tomto místě k dispozici dodatečně, nejdříve ve 2. čtvrtině roku 2022.

Podrobné informace k poskytování transferu od roku 2023 jsou již nyní obsaženy v Metodice v části IV a V.

3.1.2 Pokyny k vyplnění příloh žádosti o poskytnutí transferu

V případě statutárních měst, která v souladu se statutem města delegují výkon přenesené působnosti na úseku SPOD na městské části/obvody, je nutné v rámci žádosti o poskytnutí transferu předložit přílohy jednotlivě za všechny tyto městské části/obvody.  

Příloha č. 1 - Předpokládaná výše výdajů v agendě SPOD (ÚZ 13024) v daném roce dle rozpočtových položek

V příloze č. 1 vyplňuje žadatel předpokládanou výši výdajů z transferu na výkon agendy SPOD v daném roce v členění podle jednotlivých položek rozpočtové skladby. Formulář vyžaduje rovněž vyplnění přehledu zúčtovaných výdajů z dotace na výkon SPOD za předchozí rok podle rozpočtových položek.

V průběhu čerpání výdajů v agendě SPOD není příjemce transferu vázán předpokládaným rozpočtem na daný rok, který předloží jako přílohu č. 1 žádosti o poskytnutí transferu poskytovateli. Změny rozpočtu proti údajům předkládaným v příloze č. 1 žádosti příjemce v průběhu roku nehlásí poskytovateli. Předložený předpokládaný rozpočet není předmětem kontroly ze strany poskytovatele z hlediska uznatelnosti a efektivnosti jednotlivých druhů výdajů, ta je předmětem finanční kontroly prováděné na místě a předmětem kontroly vyúčtování transferu za daný rok.

Při přípravě předpokládaného rozpočtu na daný rok je však třeba respektovat podmínky stanovené Metodikou na daný rok v části VIII týkající se jednotlivých typů uznatelných výdajů a zejména podmínku stanovenou Metodikou v části VIII bodě 11, která stanoví, že z transferu lze hradit osobní výdaje a další provozní a věcné výdaje, a to v maximálním možném poměru 70 : 30 ve prospěch osobních výdajů a výdajů na vzdělávání a supervizi v poměru k ostatním výdajům (tj. osobní výdaje mohou tvořit 70 až 100 % výdajů, ostatní výdaje mohou tvořit max. 30 % celkových výdajů z transferu). Za účelem kontroly podílu výše ostatních výdajů na požadovaném transferu je do formuláře vložen kontrolní řádek, který automaticky tento podíl vypočítá.

Upozornění: Vzhledem ke skutečnosti, že formulář přílohy obsahuje automatické vzorce také v součtových řádcích, je nutné při jakékoliv úpravě v tabulce rozpočtu (vložení nových řádků pro nezahrnuté položky) zkontrolovat nastavení součtových řádků tak, aby nedošlo k vynechání některých rozpočtových položek v součtových řádcích.

Žadateli je doporučeno provést důslednou kontrolu součtu položek v celkové sumě předpokládaného rozpočtu v příloze č. 1., neboť transfer lze přiznat maximálně do výše částky uvedené ve formuláři žádosti o poskytnutí transferu, dodatečným žádostem o navýšení transferu z důvodu chyby v žádosti nebo příloze během roku již nelze vyhovět.

Příloha č. 2 - Prohlášení o výši obsazených pracovních úvazků a počtu vytvořených pracovních míst v rámci OÚ ORP v agendě SPOD

V příloze č. 2 se vyplňují pouze informace týkající se pracovníků a pracovních míst v pracovním poměru (nezahrnují se dohody mimo pracovní poměr).

Příloha obsahuje vzorce a kontrolní hlášení, která mají zamezit vzniku chybného vyplnění.

Údaje o výši obsazených pracovních úvazků (v řádku 1) se uvádějí podle skutečného stavu pracovníků (obsazená pracovní místa), jejichž osobní výdaje jsou k 1. říjnu hrazeny z transferu (neodečítají se přitom dočasné pracovní neschopnosti, neplacená volna apod.).

Údaje o výši vytvořených pracovních míst (v řádku 2) se uvádějí podle stavu k 1. říjnu, který odpovídá schválené organizační struktuře obecního úřadu obce s rozšířenou působností („OÚ ORP“) k tomuto datu, a uvádí se maximálně ve výši úvazků připadající na výkon agendy SPOD.

V případě pozic referentů je nutné ve sloupci „A“ (v obou řádcích) vyčíslit pouze výši úvazků pracovních míst hrazenou z transferu na výkon SPOD (ÚZ 13024). Jestliže se referent věnuje agendě hrazené ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče (ÚZ13010) a část pozice je hrazena z tohoto státního příspěvku, nebude ve sloupci „A“ tato část úvazku zahrnuta, ale uvádí se pouze ve sloupci „E“ (obdobně platí pro vedoucí pozice).

V řádku 2 se u pozic vedoucí/ho oddělení (a) nebo vedoucí/ho odboru v případech, kdy vedoucí zajišťuje také vedení pracovníků jiných útvarů nebo vykonává jinou agendu, uvádí pouze výše úvazku vytvořeného pracovního místa, které odpovídá výkonu agendy SPOD (přestože vytvořené místo vedoucí/ho v rámci organizační struktury OÚ ORP je ve skutečnosti 1,0). V celé tabulce jsou sledovány pouze úvazky hrazené z transferu na výkon SPOD a ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče.  

Dle podmínek lze z transferu hradit pouze jednu úroveň vedoucích úředníků, a to pozici přímo nadřízenou referentům. Tedy v případě úřadu, kde je zřízena pracovní pozice vedoucího oddělení, nelze již hradit pozici vedoucího odboru. Z tohoto důvodu do přílohy č. 2 uvádějte pouze pracovní pozice, na které lze čerpat prostředky transferu (blíže viz Metodika).

Příloha č. 3 - Dokument prokazující údaje o počtu vytvořených pracovních míst v rámci struktury OÚ ORP v agendě SPOD

Dokumentem prokazujícím údaje o počtu vytvořených pracovních míst v rámci organizační struktury OÚ ORP může být:

  1. výňatek ze schváleného organizačního řádu OÚ ORP nebo jeho přílohy, z něhož je patrná organizační struktura odboru, pod který spadá oddělení SPOD, včetně výše úvazků vytvořených pracovních míst (ve znění platném k 1. říjnu), nebo
  2. výňatek ze schválených standardů kvality SPO, z něhož je patrná organizační struktura odboru, pod který spadá oddělení SPOD, nebo struktura samostatného odboru/oddělení SPOD, včetně výše úvazků vytvořených pracovních míst v agendě SPOD (ve znění platném k 1. říjnu), nebo
  3. pokud dokumentem pod bodem a. a b. není žadatel schopen prokázat výši úvazků vytvořených pracovních míst (tj. dokument toto vyčíslení neobsahuje), je možné předložit jako přílohu č. 3 žádosti pro tento účel samostatně vytvořenou přílohu s uvedením organizační struktury odboru/oddělení SPOD s vyčíslením výše úvazků vytvořených pracovních míst v agendě SPOD (ve stavu skutečně platném v rámci struktury OÚ ORP k lednu 2022), kterou je nutné doplnit alespoň jedním z dokumentů uvedených v bodě a. a b. (přestože neobsahují vyčíslení výše úvazků pracovních míst).

V případě předložení výňatků z dokumentů, musí být zřejmé, z jakého dokumentu byl výňatek pořízen. Není vhodné zaslat pouze kopii příslušné stránky, z níž nebude patrné, o výňatek z jakého dokumentu se jedná, ale je vhodné předložit také minimálně úvodní list původního dokumentu a listy, na nichž je zachyceno datum platnosti/schválení apod.).

Z předložených dokumentů musí být ověřitelné, že počet vytvořených pracovních míst uvedený v příloze č. 2 v řádku 2 odpovídá organizační struktuře OÚ ORP. Je tedy nutné předkládat takové dokumenty, na kterých je vyčíslen počet vytvořených pracovních míst (případně výše úvazků).

K řádku 2 přílohy č. 2 je připojeno kontrolní součtové pole, které slouží k ověření správnosti vyplněných údajů. Hodnota vygenerovaná v tomto poli by měla odpovídat celkovému počtu vytvořených pracovních míst (obsazených i neobsazených) pracovníků v pracovním poměru ve výši úvazků připadajících na výkon agendy SPOD (vč. míst hrazených ze státního příspěvku na výkon PP). Žadatel ověří, zda tento údaj není v rozporu s údaji uvedenými v příloze č. 3. V případě rozporu mezi údaji o výši vytvořených pracovních míst uvedenými v příloze č. 2 a příloze č. 3 žadatel tuto skutečnost v připojeném komentáři vysvětlí, není-li to z příloh zřejmé (např. uvedení pouze poměrné části úvazku vedoucího odboru v příloze č. 2 sloupci „C“ řádku 2 v případě vedení více útvarů, kdy v organizační struktuře je vytvořeno místo ve výši 1,0, je zřejmý důvod rozporu, který není třeba dokládat), případně bude poskytovatelem doplňující vysvětlení dožádáno.

MPSV upozorňuje, že na základě údajů uvedených v příloze č. 2 a č. 3 bude rozhodováno o výši transferu ex-ante, a proto je vyžadován podpis těchto příloh osobou podepisující formulář žádosti o poskytnutí transferu, tedy statutárním orgánem nebo osobou jednající na základě plné moci.

Pravdivost údajů uvedených v žádosti o poskytnutí transferu a přílohách č. 2 a 3 bude ověřována v průběhu finančních kontrol vykonávaných MPSV u příjemců transferu.

ORP jsou povinné zaslat aktualizované přílohy č. 2 a č. 3 platné k 1. říjnu do termínu 1. listopadu daného roku formou datové zprávy přímo na MPSV. Do předmětu datové zprávy prosím uveďte „Transfer SPOD - Informace o pracovnících“.  Materiály jsou následně ze strany MPSV využity ke zrychlení řízení a následnému dřívější výplatě finančních prostředků pro jednotlivé ORP.

3.2 Poskytnutí transferu ex-post (následně poskytovaný transfer)

V situaci, kdy skutečné výdaje vzniklé obci v souvislosti s výkonem SPOD v kalendářním roce překročí výši prostředků poskytnutých pro daný kalendářní rok v rámci transferu ex-ante, je obec oprávněna požádat MPSV o dodatečné prostředky na dokrytí skutečných a odůvodněných výdajů v agendě SPOD. MPSV v takovém případě provede na základě předloženého vyúčtování kontrolu celkových výdajů realizovaných v kalendářním roce z hlediska splnění účelu a dodržování principů hospodárnosti a efektivnosti a na základě tohoto vyhodnocení přizná odpovídající výši prostředků formou transferu ex-post.

Žádost o transfer ex-post se podává v kalendářním roce následujícím po roce vzniku výdajů, které mají být dodatečně pokryty. Žádost o transfer ex-post je tedy předkládána v termínu od 1. ledna do 20. února následujícího kalendářního roku společně s ročním vyúčtováním výdajů.

Formulář žádosti o transfer ex-post za příslušný kalendářní rok, její přílohy a pokyny k vyplnění budou vždy před koncem roku v aktualizované podobě vloženy na tyto internetové stránky.

3.3 Kontrola žádosti a odstranění vad žádosti

Bude-li předložená žádost trpět vadami (zejm. chybějící údaje, chybějící přílohy), vyzve MPSV obec k odstranění vad. Prostředky transferu budou vyplaceny až po odstranění vad žádosti.

Po posouzení formální a věcné správnosti a úplnosti žádosti o poskytnutí transferu, případném dožádání chybějících údajů a příloh a provedení oprav v žádosti ze strany obce vydá MPSV písemné oznámení o poskytnutí prostředků ze státního rozpočtu na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti SPOD (dále „oznámení“), které podepisuje příslušný náměstek ministra práce a sociálních věcí.

3.4 Lhůty pro podání žádostí a způsob podání žádosti

Termín pro podávání žádostí o poskytnutí transferu ex-ante („předběžný transfer“) je obecně stanoven od 1. ledna do 20. února kalendářního roku, na který je o prostředky žádáno.  V případě rozpočtového provizoria může být tento termín ze strany MPSV změněn.

Pro rok 2022 je možné předkládat žádosti o poskytnutí transferu ex-ante až do 4. 3. 2022.

Termín pro podávání žádostí o poskytnutí transferu ex-post („doplatek transferu“) je stanoven od 1. ledna do 20. února následujícího kalendářního roku společně s ročním vyúčtováním výdajů.

Žádost se podává MPSV pouze prostřednictvím datové schránky a bude opatřena podpisem statutárního zástupce nebo osobou, která jménem žadatele jedná na základě udělené plné moci.

Žádáme o označení odesílané datové zprávy „Transfer na výkon SPOD pro rok 202x (ÚZ13024)“, resp. „Doplatek transferu na výkon SPOD za rok 202x (ÚZ13024).

ID datové schránky MPSV je: sc9aavg

3.5 Oznámení o poskytnutí transferu a vyplacení prostředků

Po posouzení formální a věcné správnosti a úplnosti žádosti o poskytnutí transferu, případném dožádání chybějících údajů a příloh a provedení oprav v žádosti ze strany obce vydá MPSV písemné oznámení o poskytnutí prostředků ze státního rozpočtu na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti SPOD (dále „oznámení“), které podepisuje příslušný náměstek ministra práce a sociálních věcí.

V případě statutárních měst, která delegují výkon agendy SPOD na jednotlivé městské části/obvody, bude oznámení o poskytnutí transferu obsahovat také rozpis výše prostředků, které v rámci poskytovaného transferu připadají na jednotlivé městské části/obvody.

Oznámení o poskytnutí transferu ex-ante pro příslušný rok, příp. o poskytnutí transfer ex-post za předcházející kalendářní rok, budou ze strany MPSV vydána bez zbytečného odkladu po posouzení žádostí o poskytnutí transferu, stanovení výše poskytovaného transferu a vyjádření Poradního sboru MPSV pro sociálně-právní ochranu dětí.

Finanční prostředky transferu ex-ante jsou obcím poskytovány v jedné splátce na celý kalendářní rok, a to bez zbytečného odkladu po vydání oznámení o poskytnutí transferu. Výjimka z tohoto pravidla je možná v případě rozpočtového provizoria státního rozpočtu.

Pro rok 2022 bude nutné z důvodu rozpočtového provizoria využít této výjimky a prostředky budou při výplatě rozděleny do dvou či více splátek.

4. Vyúčtování poskytnutého transferu

Za účelem kontroly hospodárného a efektivního použití prostředků v souladu s účelem je příjemce povinen na žádost MPSV poskytnout požadované doplňující informace související s plněním účelu poskytnutých prostředků a provádět vyúčtování poskytnutých prostředků. Toto vyúčtování zahrnuje podrobné údaje o čerpání poskytnutých prostředků a jejich skutečném využití.

Vyúčtování se provádí za každý kalendářní rok, a to vždy v termínu do 20. února následujícího kalendářního roku.

Formuláře vyúčtování budou k dispozici vždy aktuálně pro příslušný kalendářní rok jako příloha této internetové stránky.

5. Upozornění

Metodikou transferu na výkon SPOD jsou stanoveny podrobné podmínky pro čerpání poskytnutých prostředků. Je nezbytné, aby s těmito podmínkami byli seznámeni zejména vedoucí pracovníci sociálních odborů, kteří v rámci řídící kontroly schvalují použití finančních prostředků, a pracovníci finančních útvarů zodpovídající za účtování transferu, aby nedocházelo k použití prostředků transferu na výdaje, které neodpovídají jeho účelu.

6. Podávání informací

Informace týkající se podmínek poskytnutí a čerpání transferu podává Ing. Lukáš Puč a Ing. Zdenka Kainarová na adresách lukas.puc@mpsv.cz a zdenka.kainarova@mpsv.cz a tel. +420 221 923 001, +420 221 922 841.

7. Přílohy k řízení pro rok 2022

8. Obecné přílohy pro jednotlivé roky

Zveřejněno 15. 2. 2022

 

 

Poslední aktualizace: 22. 9. 2022