Statistika výdělků

Regionální statistika ceny práce

Regionální statistika ceny práce (RSCP) je systém pravidelného monitorování aktuální výdělkové úrovně a pracovní doby zaměstnanců v jednotlivých krajích České republiky formou statistického šetření. Výdělková úroveň se zjišťuje na základě hodinového výdělku, hrubé mzdy, odpracované a neodpracované doby jednotlivých zaměstnanců za sledované období. RSCP, stejně jako Informační systém o průměrném výdělku (ISPV), vychází z pravidelného výběrového statistického zjišťování s názvem „Čtvrtletní šetření o ceně práce“. Šetření je zařazeno do programu statistických zjišťování vyhlášených Českým statistickým úřadem (ČSÚ) ve sbírce zákonů pro příslušný kalendářní rok – viz příloha vyhlášky č. 476/2006 Sb., kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2007 (částka 156). Šetření provádí pracoviště státní statistické služby Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). Průběh a vývoj šetření řídí komise, složená ze zástupců MPSV, ČSÚ, Ministerstva financí, České národní banky, CERGE EI, VŠE v Praze, Českomoravské konfederace odborových svazů, Svazu průmyslu a dopravy ČR. Zpracovatelem RSCP je TREXIMA, spol. s r.o. (http://www.trexima.cz/).

Primárním výsledkem RSCP jsou statistiky výdělkové úrovně jednotlivých zaměstnání (v klasifikaci CZ-ISCO), dalším produktem jsou odhady výdělkových parametrů zaměstnanecké populace krajů v členění podle firemních i zaměstnaneckých charakteristik. Ekonomické subjekty se v RSCP člení na organizační jednotky, jestliže je možné provést vnitřní rozčlenění subjektu podle okresů, ve kterých jeho zaměstnanci působí. Výsledky podle krajů jsou v tomto smyslu výsledky, získané pracovištní metodou.

Vedle podnikového výkaznictví ČSÚ je RSCP dalším zdrojem informací o výdělcích v jednotlivých krajích České republiky. Výkaznictví ČSÚ, jako tradiční zdroj, sbírá údaje o evidenčním počtu zaměstnanců a hrubých mzdách za ekonomický subjekt a publikuje průměrné mzdy v členění podle firemních charakteristik. RSCP sbírá údaje za jednotlivé zaměstnance. Při srovnávání výsledků výkaznictví a RSCP je třeba vzít v úvahu rozdílnou definici podnikatelské a nepodnikatelské sféry, rozdílné metody výpočtu výdělkových charakteristik a rozdílný způsob členění výsledků podle krajů. Výkaznictví ČSÚ člení výsledky do krajů podle sídla ekonomického subjektu, tj. podnikovou metodou.

Příslušnost šetřeného ekonomického subjektu k podnikatelské nebo nepodnikatelské sféře je nejdůležitějším kriteriem pro členění výsledků RSCP. Šetření je od roku 2011 prováděno s roční periodou. Zdrojem dat pro nepodnikatelskou sféru je Informační systém o platech, který je spravován Ministerstvem financí (www.mfcr.cz/isp). Za každou sféru jsou vydávány samostatné výsledkové publikace.

Publikace a výsledky za celou Českou Republiku najdete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí: Výsledky informačního systému o průměrném výdělku.

Poslední aktualizace: 25. 9. 2023