Podpora implementace koordinovaného přístupu v systému poskytování sociální ochrany v ČR

Doba realizace:

1. 4. 2023 - 31. 5. 2025

Reg. č. projektu:

CZ.03.02.02/00/22_004/0001320

Zdroj financování:

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního Programu Zaměstnanost plus (OPZ+) a státního rozpočtu České republiky.

Popis projektu

Projekt Podpora implementace koordinovaného přístupu v systému poskytování sociální ochrany v ČR usiluje o vytvoření podmínek pro aplikaci case managementu do systému sociální ochrany ČR na všech jeho úrovních, a to prostřednictvím přípravy a pilotního odzkoušení unifikovaného modelu koordinovaného přístupu, vč. poskytování související metodické podpory vybraným obcím s rozšířenou působností a posílením kompetencí relevantních aktérů, u nichž se koordinovaný přístupů očekává a vyžaduje.

Obsah projektu vychází z dosavadních zkušeností z praxe, výstupů a zjištění jiných podobně tematicky zaměřených projektů, konzultací s odborníky na metodu case managementu, informací z realizovaných pracovních skupin na MPSV i ze zahraniční praxe.

Projekt sjednocuje motivované obce s rozšířenou působností a pracuje se širokou škálou místních aktérů - od úrovně veřejné správy k místním poskytovatelům sociálních a zdravotních služeb. Do projektu zapojuje zaměstnance veřejné správy, sociální pracovníky poskytovatelů služeb, ale také experty a odborníky v tématech sociální práce a case managementu a zástupce vzdělavatelů v sociální práci. 

Cílem projektu je zefektivnit systém řízení a poskytování sociální ochrany v ČR.

Důvody realizace projektu

Je-li koordinována spolupráce a tok informací mezi zapojenými poskytovateli pomoci v praxi, občané nemusí předávat stejné informace na několika místech najednou a poskytovatelé pomoci potom pracují s informacemi, které potřebují a nezjišťují je duplicitně. Pro vedení obcí, krajů i MPSV je koordinátor pomoci též cenným zdrojem informací o fungování systému, dírách v něm i duplicitách (např. nedostatečné pokrytí služeb vs. čerpání podpory na více místech systému najednou), což vede i k lepšímu plánování fungování systému sociálních služeb.

V České republice (stejně jako v zahraničí) potřebujeme výkon koordinace, který je:

 • na různých úrovních systému vnímám jednotně – ve stejném rozsahu a obsahu,
 • řešen předvídatelně a „netříštěně“ – občan nehledá pomoc na více místech a opakovaně nesděluje stejné informace na různých místech systému sociální ochrany. Mezi zapojenými aktéry pomoci jsou potom získané informace efektivně sdíleny,
 • vykonáván profesionálně – proškolenými a navzájem spolupracujícími pracovníky, kteří doručí kvalitní a včasnou pomoc pro občana.

Jaké aktivity budou v projektu realizovány?

V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:

 1. Vytvoření modelů koordinovaného přístupu pro zavedení do praxe na úrovni obcí s rozšířenou působností  
  1. zapojení odborníků/expertů na case management z řad pracovníků, kteří již fungují v systému sociální ochrany a projekt tak může těžit z dobrých a špatných praxí
  2. spolupráce s klíčovými aktéry v zapojených obcích s rozšířenou působností
  3.  Modely včetně manuálu koordinovaného přístupu, který bude koncipován od obecného modelu ke konkrétním
 2. Proškolení aktérů
  1. intenzivní a průběžné dle potřeb cílové skupiny projektu
  2. tematicky zaměřené – podstata koordinace, znalosti, dovednosti, podpora spolupráce, jak správně využívat nástroje pomoci, které jsou k dispozici
  3. pro týmy z řad ORP i jednotlivce, včetně zapojení dalších relevantních aktérů
 3. Pilotování koordinace klientských případů v praxi a fungování obcí s rozšířenou působností
  1. s využitím vytvořeného modelu koordinace, který bude výstupem expertních skupin projektu
  2. za podpory expertního týmu složeného z odborníků který bude podporovat obce a společně s nimi nacházet další možnost zlepšení koordinace podpory
  3. od procesu tvorby modelu po testování funkčního modelu koordinace v praxi
 4. Průběžné vyhodnocování procesu pilotování a zavádění modelů koordinace do praxe
  1. sledování a průběžné hodnocení realizovaných změn - přínosů, hospodárnosti, dobrá/špatná praxe – komplexní evaluace
  2. hloubkové hodnocení až na úrovni kazuistik klientů – dopad na praxi a spolupráci v obci až po dopad na řešených kazuistikách občanů obcí
  3. podpora reagující na průběžné výsledky hodnocení skrz expertní tým podpory, který bude vyjíždět do všech zapojených ORP
 5. Zpracování doporučení a podpůrných materiálů pro další rozvoj
  1. pro další využití na úrovni obcí, krajů i MPSV
  2. písemná doporučení a manuály – jak zavádět, jak vzdělávat, jak upravit legislativu a strategické dokumenty tak, aby bylo vše logicky propojeno
  3. vytvoření návodů a postupů, jak zavádět koordinovaný přístup i po skončení projektu a tudíž zajištění udržitelnosti
 6. Rozšiřování povědomí a osvěta v tématech koordinovaného přístupu a case managementu
  1. otevření tématu komplexně a v celé šíři
  2. pro odbornou veřejnost, zástupce měst a obcí, krajské metodiky atd.
  3. odborná fóra, články v odborném tisku, weby

Kdo se může do projektu zapojit?

Projekt je primárně zaměřen na podporu výkonu koordinace na úrovni obcí s rozšířenou působností.

Sdružuje ke spolupráci motivované obce, jež mají zájem zkvalitnit či podpořit dosavadní zajištění pomoci svým občanům. Obce s rozšířenou působností, které mají zájem sdílet svou dosavadní dobrou praxi v tématu koordinace a vlastní know how s dalšími obcemi tak, aby jejich poznatky pomohly dalším obcím napříč ČR. Dále těm, kdo mají zájem o profesionální, kvalitní a funkční ukotvení výkonu koordinace na úrovni obcí v České republice.

Cílovými skupinami jsou konkrétně:      

 • Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice
 • Sociální pracovníci, na které se vztahuje § 109 a 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb na úrovni obcí i krajů
 • Odborná i laická veřejnost.

Kontaktní osoby:

Mgr. et Mgr. Jana Dvouletá – jana.dvouleta@mpsv.cz
Věcný garant projektu

Poslední aktualizace: 25. 6. 2024