Podpora a zvyšování kvality služeb v oblasti péče a slaďování pracovního a rodinného života

Doba realizace:

1.1.2023 – 31.12.2025

Reg. číslo:

CZ.03.01.02/00/22_013/0000257

Zdroj financování:

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního Programu Zaměstnanost plus (OPZ+) a státního rozpočtu České republiky.

Cíl projektu

Projekt se zaměřuje na nerovnosti mezi muži a ženami na trhu práce, které vznikají v souvislosti s péčí. Cílem projektu ,,Slaďování“ je získání nových dat za účelem adekvátního vyhodnocení a přizpůsobení dalších opatření v oblasti nastavení systému podpory pečujících, zapojení mužů do péče o děti a další závislé členy a rozvoje služeb péče o děti. Projekt podpoří i informovanost v oblasti slaďování a státní podpory, zejména v oblasti předškolních služeb, dávek státní podpory a volna. Díky projektu bude mít MPSV k dispozici veřejně-politická doporučení pro budoucí plánování a realizaci prorodinných opatření v oblasti podpory mužů v péči. Díle je hlavním cílem zajistit obeznámenost poskytovatelů dětských skupin s oblastí povinného vzdělávání, která je nově zakotvena v zákoně, zajistit širokou nabídku kvalitních e-learningových kurzů, a tím přispívat ke kvalitě služeb dětských skupin.

Aktivity projektu

KA1 Usnadnění přístupu pečujících k informacím a zajištění potřeb

Náplní dané klíčové aktivity bude komplexní šetření situace pečujících. Při zachování metodologie z šetření z roku 2018 budou získána cenná longitudinální data, která poskytnou informace o tom, jak se vyvíjí počet pečujících v populaci a jejich zátěž. Šetření bude zejména zaměřeno na identifikaci bariér a potřeb. V návaznosti na výstupy šetření vznikne Příručka pro pečující.

KA2 Podpora zapojení mužů v péči o děti a další závislé členy

V rámci aktivit dojde k analytickému šetření, jehož cílem bude získat zpětnou vazbu od samotných mužů, se specifickým zaměřením na aktuální nastavení dávkové podpory a dalších benefitů ve vztahu k umožnění péče a rovněž bariérám, které muže z péče vylučují. Na základě výsledků šetření bude zpracováno Doporučení pro tvorbu politiky v oblasti podpory mužů v péči o děti a další závislé osoby.

KA3 Zvyšování dostupnosti a kvality dětských skupin

Skrze metodickou a konzultační činnost bude podpořeno budování a zvýšení kapacit dětských skupin ze strany samosprávy. Realizací projektu dojde ke zhodnocení systému vzdělávání u pečujících osob v DS a návrhu možností akreditací a odborných garancí vzdělávacích programů a kurzů určených pro pečujících.

Kontaktní osoba: Mgr. Miroslava Šircová
Tel: 778741398
E-mail: miroslava.sircova@mpsv.cz

Web: Podpora implementace dětských skupin - Domů (dsmpsv.cz)

Facebook: Facebook - Dětské skupiny

Poslední aktualizace: 18. 1. 2024