Mikrosimulační modely trhu práce

Doba realizace:

01. 09. 2023 - 31. 08. 2026

Reg. číslo:

CZ.03.01.04/00/22_002/0003771

Zdroj financování:

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního Programu Zaměstnanost plus (OPZ+), dále státního rozpočtu České republiky.

Popis projektu

Předmětem projektu je vytvoření mikrosimulačních modelů pro účely strategického rozhodování a tvorbu odborných analýz v oblasti trhu práce a politik zaměstnanosti. Dojde k vytvoření kvalitní datové základny v této oblasti – zmapování dostupných dat, doplnění nových dat a jejich propojení. V návaznosti na to budou vytvořeny softwarové nástroje, které budou poskytovat analytické výstupy z oblasti trhu práce.

Cíl projektu

Cílem projektu je: vytvoření komplexní sady analytických nástrojů, díky nimž bude možné získávat informace o trhu práce potřebné pro kompetentní rozhodování a vytváření politik založených na faktech (tzv. evidence-based policies).

Tohoto hlavního cíle bude dosaženo prostřednictvím následujících 3 dílčích cílů:

  1. Vytvoření dostatečné datové základny v oblasti zaměstnanosti, nezaměstnanosti a faktorů, které ji přímo ovlivňují, včetně jejího zmapování a doplnění o další potřebná data, kterými disponují např. jednotlivé sekce MPSV, podřízené a přímo řízené instituce MPSV a resortní výzkumné ústavy.
  2. Vytvoření základního spektra softwarových nástrojů pro práci s datovou základnou, a to jak takových, které umožní větší automatizaci rutinních úkolů při tvorbě pravidelných výstupů, tak mikrosimulační modely, které poskytnou možnost analyzovat dopady změny faktorů, které trh práce přímo i nepřímo ovlivňují.
  3. Doplnění znalostí a dovedností řadových zapojených zaměstnanců prostřednictvím vzdělávání a školení tak, aby vytvořenou datovou základnu a softwarové nástroje byli schopní samostatně používat pro analytickou práci a po skončení projektu je dokázali i samostatně aktualizovat a udržovat.

Kontaktní osoba: petra.vodrazkova1@mpsv.cz