Informace k výpadku IS AKRIS

Vážení vzdělavatelé,

ve snaze co nejvíce zmírnit dopady dlouhodobého výpadku fungování IS AKRIS přistoupilo Oddělení výkonu a metodiky akreditací, vzdělávání a inspekcí sociálních služeb, sociální práce a SPOD k následujícímu řešení:

Přesto, že výpadek dosud trvá a ovlivňuje harmonogram na rok 2024, současné 96. kolo podávání žádostí o akreditaci nebude zrušeno.

Tento postup je v souladu s § 117c odst. 1 a 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“): Na základě posouzení skutečností uvedených v žádosti o akreditaci zpracuje akreditační komise stanovisko k žádosti o akreditaci, které ve lhůtě 60 dnů od posledního dne kalendářního čtvrtletí, ve kterém byla tato žádost podána, předloží ministerstvu. Ministerstvo rozhodne o akreditaci ve lhůtě 30 dnů po obdržení stanoviska komise.

Samozřejmě se budeme snažit co nejvíce zkrátit procesní lhůty a zajistit co nejrychlejší zpracování vašich žádostí.

V této souvislosti upozorňujeme, že délku řízení o akreditaci výrazně ovlivňuje přerušení řízení s výzvou k odstranění nedostatků žádosti.

  • Žádáme vzdělávací zařízení o důslednou kontrolu formálních i obsahových náležitostí žádosti tak, aby odpovídala požadavkům na další vzdělávání účastníků podle ustanovení § 111 odst. 2 písm. b) a § 117 a) až e) zákona o sociálních službách.
  • Současně si všechny vzdělávací zařízení dovolujeme znovu požádat o důkladnou kontrolu, zda podaná žádost obsahuje všechny předmětné náležitosti a v neposlední řadě i o důslednou kontrolu zasílaného vzoru osvědčení tak, aby skutečně obsahovalo všechny náležitosti požadované § 117a odst. 3 zákona o sociálních službách, protože mezi nejčastější formální nedostatky patří nedodržení náležitostí na vzoru osvědčení a nedoložení vzdělání lektorů, zejména přílohy k VŠ diplomu, bez které je diplom neplatný.

Pro přípravu žádosti prosím využijte Průvodce podáváním žádostí o akreditaci a RLT, který je přiložen (1.64 MB) (vzhledem k nedostupnosti v IS AKRIS).

Pro případné dotazy a podporu jsme vám k dispozici prostřednictvím uvedených kontaktů.

Vzdělávacím zařízením bude umožněno podat žádost v náhradním termínu (opět v rozsahu 5 dnů), který bude stanoven bezodkladně po zprovoznění informačního systému AKRIS po opravě a kontrole funkčnosti. Informace o znovu zprovoznění IS AKRIS bude zveřejněna obratem na webu MPSV.

Podané žádosti z 96.kola budou zpracovány bezprostředně po podání a následně předány k hodnocení tak, aby obratem po jednání Akreditační komise mohlo být zasláno vzdělávacímu zařízení příslušné stanovisko (Přerušení, Rozhodnutí..).

97.kolo podávání žádostí o akreditaci a rozšíření lektorského týmu proběhne v řádném termínu od 18. do 22. března 2024.

Jednání Akreditační komise k žádostem podaným v 96.kole i v následném 97.kole řízení o akreditaci se budou konat dne 25. dubna 2024.

Děkujeme za pochopení.