EURES+3Z Up!

Doba realizace:

1. 1. 2023 – 30. 6. 2027

Reg. č. projektu:

CZ.03.01.04/00/22_002/0000170

Forma financování:

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus a státního rozpočtu České republiky.

Popis projektu

Projekt EURES+3Z Up! usiluje o modernizaci, rozšíření a komplexnost služeb zaměstnanosti poskytovaných cizím státním příslušníkům (občanům EU /EHP a Švýcarska, stejně jako občanům zemí mimo EU s důrazem na osoby s dočasnou ochranou).

Záměrem projektu je zkvalitnit systém řízení a zvýšit efektivitu v poskytování služeb zaměstnanosti podporou odborné profilace pracovníků ÚP ČR a MPSV, digitalizací vybraných služeb, s důrazem na individualizaci a komplexnost služeb, a aktivním síťováním aktérů trhu práce na národní a nadnárodní úrovni. Dalším cílem je posílení atraktivity tuzemského trhu práce.

Očekávaným přínosem projektu je navýšení komplexnosti, kapacity, dostupnosti, kvality a efektivity veřejných i evropských služeb zaměstnanosti v práci s klienty i zaměstnavateli. Projekt tak ve svém konečném důsledku přispěje k větší rovnováze mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce, jakož i k celkovému zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky. 

Jaké aktivity budou v projektu realizovány?

V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:

  1. Rozvoj individualizovaných služeb zaměstnanosti
  2. Posílení odborných kompetencí zaměstnanců ÚP ČR/GŘ ÚP/MPSV pro zkvalitnění poskytovaných služeb v oblasti zahraniční zaměstnanosti
  3. Rozvoj a podpora síťování trhu práce
  4. Podpora elektronizace a digitalizace poskytování informací a vybraných služeb Úřadu práce ČR
  5. Tvorba a realizace komunikační strategie pro zefektivnění služeb zaměstnanosti včetně služeb EURES
  6. Rozvoj přeshraniční spolupráce
  7. Evaluace projektu

Jaké změny jsou v důsledku realizace projektu očekávány?

Zásadní změna, která je v rámci realizovaných aktivit projektu očekávána, je v rozšířeném poskytování služeb klientům ÚP ČR a zaměstnavatelům. Ze strany ÚP ČR by mělo dojít k větší dostupnosti a flexibilitě úřadu tak, aby byly poskytované služby zaměstnanosti dostupné i cizím státním příslušníkům. Na straně klientů by mělo dojít k větší informovanosti nejen o trhu práce ČR a o pracovních trzích EU, ale také o trzích práce zemí mimo EU. Tato změna by měla přinést zvýšení důvěry klientů v české a evropské služby zaměstnanosti.

Navýšení kapacity zaměstnanců ÚP ČR o pozice Specialistů pro práci s osobami s migrační zkušeností přispěje k individuálnějšímu a kvalitnějšímu poskytování služeb klientům ze zemí mimo EU. Tito pracovníci doplní již stávající síť EURES poradců, na krajských pobočkách ÚP ČR, kteří poskytují své služby občanům EU již nyní. Obě skupiny pracovníků budou úzce spolupracovat a poskytovat kvalitní erudované služby všem zahraničním klientům.

V rámci realizace projektu bude nově zavedená služba tlumočení a efektivnější zacílení kampaní i jednotlivých služeb umožní celkové zefektivnění služeb v oblasti zahraniční zaměstnanosti vč. zprostředkování a propojení nabídky a poptávky trhu práce.

Aktivním síťováním umožní projekt zapojení služeb zaměstnanosti do lokálních, národních a nadnárodních sítí, což umožní jejich provazování s dalšími službami a nástroji potřebnými k uplatnění především zahraničních uchazečů a zájemců na trhu práce (sociální služby, vzdělávání, poradenství a další).

Zvyšováním poskytovaných informací a povědomí osob s migrační zkušeností o službách ÚP ČR a o možnostech i rizicích trhu práce projekt přispěje ke zmírňování dopadů možných rizik, včetně využívání neoficiálních paralelních struktur. Celkově projekt přispěje ke zlepšení pracovněprávních podmínek zahraničních pracovníků, a tím i k posilování atraktivity tuzemského trhu práce. 

Pro koho je projekt určen?

Projekt je zaměřen na dvě cílové skupiny: Instituce trhu práce a jejich zaměstnanci a relevantní aktéři na trhu práce a jejich zaměstnanci.

Instituce trhu práce (zejména MPSV a ÚP ČR) a jejich zaměstnanci (tzn. zaměstnanci Generálního ředitelství ÚP ČR, zaměstnanci ÚP ČR ze sekce zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek a pracovníci MPSV). Jedná se o zaměstnance, kteří se věnují otázkám souvisejícím s problematikou zahraniční zaměstnanosti.

Relevantní aktéři na trhu práce a jejich zaměstnanci (zejm. zaměstnavatelé, SÚIP, agentury práce, sociální partneři, poskytovatelé vzdělání, kraje, obce, nestátní neziskové organizace, centra pro integraci, výzkumné instituce). Projektové aktivity přispějí k vytváření vztahů relevantních aktérů z oblasti zaměstnanosti a lidských zdrojů (především zaměstnavatelských subjektů, neziskových organizací,        SÚIP), k jejich stabilizaci a k provázání odborných a poradenských platforem za účelem pravidelného předávání informací o vývoji v dané oblasti. Z důvodu málo rozvinutých příhraničních partnerství dojde k navázání a dalšímu rozvoji příhraniční regionální spolupráce se sousedními zeměmi.

Jaká je návaznost na jiné projekty?

Projekt EURES+3Z Up! navazuje na realizovaný projekt Evropské služby zaměstnanosti ČR II, který byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Kam se obrátit pro informace?

Další informace poskytne Oddělení zahraniční zaměstnanosti:

Mgr. Martina Vácová, tel: 950 193 349

Mgr. Tereza Nielsen, tel: 950 190 968

E-mail: EURES3Z@mpsv.cz

Aktuální seznam EURES poradců a Specialistů pro práci s osobami s migrační zkušeností naleznete na Kontakty na EURES poradce (uradprace.cz).  Osobní schůzku si domluvte předem telefonicky nebo e-mailem. Další informace naleznete také na webových stránkách EURES (uradprace.cz)

Výstupy projektu:

Poslední aktualizace: 8. 2. 2024