ESF projekt Politika stárnutí na krajích

Iniciátorem projektu Senioři v krajích – Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Realizace projektu je na období od roku 2017 do poloviny roku 2022. Projekt se koná na podporu a rozšíření politiky přípravy na stárnutí napříč ČR, 2017–2020. Cílem projektu je začlenit agendu přípravy na stárnutí do stávajících strategických a rozvojových dokumentů krajů a zároveň napomáhat plnění.

O co usiluje projekt Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň?

Projekt usiluje o systémovou a metodickou podporu rozvoje aktivit zaměřených na institucionální zajištění politiky přípravy na stárnutí na národní, krajské a místní úrovni v návaznosti na strategický dokument Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013–2017. Navazujícím dokumentem je Strategický rámec přípravy na stárnutí společnosti 2021-2025. Ke stažení, zde.

Jaké problémy projekt řeší?

Projekt reaguje na výzvy spojené s postupnou proměnou demografické struktury obyvatelstva ČR, kterou lze stručně charakterizovat zrychleným stárnutím populace, tj. zvyšováním počtu osob v seniorském věku při postupném úbytku osob v produktivním věku a poklesu počtu dětí.

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je především formulace tezí státní sociální politiky v oblasti přípravy na stárnutí a (zejména metodická) podpora její implementace na úroveň vyšších územně samosprávných celků a následně na úroveň samosprávy, která je svou působností nejblíže občanům.

Studie, analýzy a výstupy projektu, zde.

Jak je projekt financován?

Projekt je financován z Operačního programu zaměstnanost a státního rozpočtu. Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0006207

Webové stránky projektu

V rámci projektu působí 14 krajských koordinátorů poskytujících konzultace cílové skupině seniorů. Kontakty (12.51 kB) na tým a krajské koordinátory.

Pokud Vám unikla nějaká naše akce, chcete si ji připomenout, zavzpomínat, nebo se jí pochlubit přátelům či rodině?

Můžete najít veškeré informace a fotografie, zde a také má projekt svůj kanál na síti YouTube a profil na síti Facebook.

. . . . .  . . . . . 

Poslední aktualizace: 16. 5. 2022