Dotační řízení pro rok 2024

Výzva pro podání námitek

Vážení žadatelé v dotačním řízení Rodina 2024,

v případě nesouhlasu s hodnocením projektů máte možnost využít podání námitek přes datovou schránku na odd. 261 (oddělení financování sociálních služeb, sociální práce a SPOD) v termínu do 5. 4. 2024, současně je nezbytné podat námitku také v aplikaci Ok služby – rodina.

V Praze dne 18. 3. 2024

Výsledky dotačního řízení pro rok 2024

Ministerstvo práce a sociálních věcí tímto zveřejňuje výsledky dotačního řízení v oblasti podpory rodiny v dotačním řízení Rodina 2024. Podrobné informace o hodnocení jsou pro žadatele přístupné v jejich uživatelském účtu v aplikaci OK služby rodina, kde mají možnost nahlédnout i do hodnocení svého projektu.

Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu pro rok 2023 (dále jen rozhodnutí) bude vydáno pouze organizacím, kterým byla dotace přiznána.

Sdělení pro budoucí příjemce dotace: Příjemce dotace je povinen vyplnit v rámci internetové aplikace OK služby rodina upravený rozpočet dle přidělené dotace. Termín pro podání upravených rozpočtů je stanoven do 8. 3. 2024 (z hlediska výplaty dotace vhodné upravit v co nejbližším termínu). Příjemce dotace v něm uvede přesný rozpis nákladů dle výše poskytnuté dotace. Tento upravený rozpočet je pro příjemce dotace závazný pro čerpání dotace v roce 2024.

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyzývá všechny příjemce dotace o kontrolu a aktualizaci údajů, které jsou uvedeny v aplikaci OK služby rodina, zejména oficiálního názvu organizace, sídla, IČ, statutárního zástupce – adresáta rozhodnutí, bankovního účtu, z důvodu uvedení správných údajů v Rozhodnutí. V případě změny (aktualizace) těchto informací ve výše uvedené aplikaci, prosíme rovněž o zaslání e-mailu s upozorněním na změnu na rodina@mpsv.cz.

V Praze dne 28. 2. 2024

Předběžné výsledky dotačního řízení Rodina pro rok 2024

Ministerstvo práce a sociálních věcí tímto zveřejňuje předběžné výsledky dotačního řízení. UVEDENÉ INFORMACE JSOU POUZE ORIENTAČNÍ.

O výši dotace bude jednat dotační komise, poté o výsledcích rozhodne vrchní ředitelka pro řízení sekce rodinné politiky a sociálních služeb.

V tabulce je uvedeno bodové hodnocení projektů rozdělené do čtyř skupin, dle počtu získaných bodů:

 • 100 – 90 bodů: tyto projekty budou určitě podpořeny;
 • 89 – 80 bodů: tyto projekty budou pravděpodobně podpořeny;
 • 79 – 60 bodů: u těchto projektů je získání dotace spíše nepravděpodobné;
 • 59 bodů a méně: projekty v této bodové hranici dotaci určitě nezískají.

TERMÍN PRO PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ DO APLIKACE OK SLUŽBY RODINA

Aplikace OK služby RODINA bude pro příjem žádostí otevřena od 2. října 2023 do 23. října 2023.

V Praze dne 27. září 2023

Vyhlášení dotačního řízení na podporu rodiny pro rok 2024

Odbor inspekcí, výkonu akreditací, financování v oblasti sociálních služeb, sociálněprávní ochrany dětí a sociální práce vyhlašuje dotační program „Rodina“ pro rok 2024. Metodiku Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím v oblasti podpory rodiny pro rok 2024 naleznete v dolní části této stránky. Termín příjmu žádostí bude upřesněn a bude probíhat pouze prostřednictvím webové aplikace OKslužby - rodina. Noví žadatelé mohou žádost zpracovávat až po získání přístupu do aplikace, postup pro získání přístupu je popsán (Provoz aplikace (mpsv.cz).

Žadatele bychom rádi upozornili na to, že v Metodice došlo k následujícím změnám:

 • žadatel nesmí žádat o financování takových aktivit, které jsou financovány  ze strukturálních fondů EU/EHP, ale nově může čerpat finance i z jiných existujících programů nebo i z těch, které jsou financované ze státního rozpočtu
 • identifikace bankovního účtu, na který bude složena dotace (vypuštěna povinnost následně účetně vést poskytnutou dotaci)
 • upravený rozpočet je nutné podat do 7 pracovních dní
 • formulář žádosti o dotaci musí obsahovat čestné prohlášení o bezdlužnosti a o absenci duplicitního financování ze strukturálních fondů EU/EHP a aktivit obsahově shodných se službami dle zákona o sociálních službách
 • pokud organizace získá od obce či kraje bezplatnou podporu, lze tuto částku pro účel vyhodnocení míry spoluúčasti vyčíslit cenou, za kterou by obec nebo kraj tuto službu jinak běžně poskytoval, případně ve výši tržní ceny v místě za stejnou službu
 • povinnost dokladovat pracovní výkazy (týká se pouze pracovníků na DPP, DPČ)
 • osobní ohodnocení lze zahrnout do složky mzdy, max. do výše limitu stanoveného v Metodice v bodu 5.2.4
 • sledovat povinné indikátory a vykazovat v Ok služba - rodina 2 x ročně formou monitorovacího listu

Všechny změny jsou zahrnuty v platné Metodice.

Žádost musí být vyplněna stanoveným způsobem a doložena požadovanými přílohami:

Povinné přílohy:

 • Aktuální verze dokladu potvrzujícího vznik NNO (výpis z příslušného rejstříku či registru žadatele) nebo oprávnění k činnosti (ověřená kopie, datovaná maximálně 3 měsíce zpětně od data podání žádosti).
 • Informace podle § 14 odst. 3 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlech (formulář je dostupný zde na stránce).
 • Úplný výpis údajů o skutečném majiteli právnické osoby vygenerovaný z Evidence skutečných majitelů. Tyto údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona o rozpočtových pravidlech upravujícího evidenci skutečných majitelů ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji (informaci žadatel předává jako samostatnou přílohu –výpis vygenerovaný z Evidence skutečných majitelů na internetových stránkách https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik. Nestačí však přitom částečný výpis, který je v aplikaci veřejně přístupný. Je nutné doložit úplný výpis údajů, který může žadatel („evidující osoba“) získat také přímo z webové stránky evidence, a to po její autentizaci a autorizaci prostřednictvím informačního systému datových schránek. Bližší informace k evidenci skutečných majitelů a způsobu přístupu k výpisům doporučujeme nastudovat na webových stránkách Evidence skutečných majitelů (https://esm.justice.cz/ias/issm/napoveda). Vzhledem k možné časové náročnosti doporučujeme organizacím tuto přílohu vytvořit s dostatečným předstihem.
 • Spolky předloží kromě výpisu z rejstříku i stanovy, které jsou registrovány ve spolkovém rejstříku, který vede rejstříkový soud podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, a o evidenci svěřeneckých fondů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Registrované církve předloží kromě výpisu z registru ústředního orgánu státní správy ČR, který registruje církve a náboženské společnosti i základní dokument.
 • Obecně prospěšné společnosti předloží kromě výpisu z rejstříku obecně prospěšných společností u rejstříkového soudu i zakládací listinu (smlouvu).
 • Ústavy předloží kromě výpisu z veřejného rejstříku i zakládací listinu.
 • Nadace, nadační fondy předloží kromě výpisu z veřejného rejstříku i nadační listinu.
 • Identifikace bankovního účtu, na který bude složena poskytnutá dotace, potvrzený bankou a statutárním zástupcem organizace (potvrzení znamená razítko organizace a podpis statutárního zástupce) uvedené potvrzení musí být aktuální (staré nejdéle 3 měsíce).
 • Rozhodnutí o pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí (tato podmínka se vztahuje pouze na projekty zařazené v II. podporované dotační oblasti).
 • Doložení spolupráce s orgány SPOD dopisem daného orgánu, který potvrzuje zájem o spolupráci na daném projektu, tedy na konkrétních navrhovaných aktivitách. OSPOD by měl též žadateli potvrdit potřebnost plánovaných aktivit. Platí pouze pro žadatele v oblasti podpory II. V případě, že žadatel spolupracuje na svých aktivitách s větším počtem OSPOD (např. v rámci celého kraje nebo více krajů), doloží potvrzení vybraného vzorku OSPOD (jedná se o min. jeden dopis OSPOD).

Současně Vám sdělujeme, že budeme realizovat seminář národního dotačního titulu Rodina věnovaný Metodice Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím v oblasti podpory rodiny, který se bude konat dne 27. 9. 2023 od 9 do 13 hod. online formou (prostřednictvím aplikace Teams).

Přihlašování na seminář je možné do úterý 26. 9. 2023 do 12:00 hod. na e-mail  rodina@mpsv.cz.

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na rodina@mpsv.cz .

Mgr. Veronika Dubová (veronika.dubova@mpsv.cz)

V Praze dne 22. září 2023

Poslední aktualizace: 11. 7. 2024