Žádost o zaopatřovací příspěvek opakující se (od 1.1.2022)

Chystáte se vyplnit formulář a podat žádost? Šetřete svůj čas a "úřadujte" elektronicky z domova. Zašlete nám žádost prostřednictvím IDENTITY OBČANA. Vyberte si hned z několika nástrojů jako je Bankovní identita, eObčanka, NIA ID nebo třeba mobilní klíč eGovernmentu. Využít můžete i datovou schránku či e-mail s uznávaným elektronickým podpisem.

Co k žádosti potřebuji?

Pro identifikaci:

 • průkaz totožnosti,
 • rodný list − u dětí (do 18 let); pokud v průkazu totožnosti není uvedeno rodné příjmení,
 • povolení k pobytu − u cizinců.

Rozhodnutí soudu o svěření žadatele do péče zakládající nárok na zaopatřovací příspěvek, a to:

 • rozhodnutí soudu o svěření žadatele do pěstounské péče, předpěstounské péče nebo pěstounské péče na přechodnou dobu;
 • rozhodnutí soudu o jmenování poručníka žadateli;
 • rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy žadatele, včetně svěření žadatele do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc;
 • rozhodnutí soudu o nařízení výchovného opatření podle § 13a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, kterým byl nařízen pobyt žadatele v ústavním zařízení;
 • předběžné opatření soudu o dočasném svěření žadatele do péče zájemce o pěstounskou péči, zájemce o poručenství nebo do péče ústavního zařízení.

Doklad o nezaopatřenosti žadatele:

 • Potvrzení o studiu nebo Rozhodnutí o přerušení studia v souvislosti s těhotenstvím, porodem či rodičovstvím nebo Potvrzení o zdravotním stavu nebo Potvrzení o neschopnosti soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz.

V případě žadatele, který požívá důchod z důchodového pojištění, rozhodnutí o přiznání důchodu a potvrzení o jeho výši (rozhodnutí ČSSZ, VÚSZ, OSZMV nebo od jiného plátce).

Potvrzení o vypracování individuálního plánu mladého dospělého podle § 50d zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, vydané obecním úřadem obce s rozšířenou působností, do kterého je zařazen sociální kurátor, jenž s žadatelem tento individuální plán vypracoval. V potvrzení je třeba uvést:

 • označení obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
 • jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého pobytu žadatele,
 • datum vypracování individuálního plánu mladého dospělého,
 • jméno, příjmení, funkci nebo služební číslo a podpis sociálního kurátora.

Doklad o nabytí plné svéprávnosti žadatele v případě žadatele, který nabyl plné svéprávnosti před dosažením zletilosti (tj. před dovršením 18. roku věku). Dokladem o nabytí plné svéprávnosti je:

 • rozhodnutí soudu o přiznání svéprávnosti nezletilému staršímu 16 let podle § 37 občanského zákoníku, nebo
 • oddací list, jestliže nezletilý starší 16 let uzavřel manželství s povolením soudu podle § 672 odst. 2 občanského zákoníku.

Doklad o bezúhonnosti v případě žadatele, který není státním občanem České republiky. Dokladem o bezúhonnosti cizince je:

 • doklad obdobný výpisu z rejstříku trestů vydaný státem, jehož je žadatel občanem nebo státem, na jehož území žadatel v posledních 3 letech nepřetržitě pobýval po dobu delší než 3 měsíce,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů České republiky s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů členského státu Evropské unie, jehož je žadatel občanem nebo na jehož území žadatel v posledních 3 letech nepřetržitě pobýval po dobu delší než 3 měsíce, nebo
 • čestné prohlášení učiněné žadatelem před příslušným správním nebo soudním orgánem státu, jehož je žadatel občanem nebo na jehož území žadatel v posledních 3 letech nepřetržitě pobýval po dobu delší než 3 měsíce, jestliže tento stát nevydává doklad obdobný výpisu z rejstříku trestů.

Předložený doklad o bezúhonnosti cizince nesmí být ke dni podání žádosti starší než 3 měsíce. 

Případně další doklady.