Žádost o zaopatřovací příspěvek jednorázový (od 1.1.2022)

Chystáte se vyplnit formulář a podat žádost? Šetřete svůj čas a "úřadujte" elektronicky z domova. Zašlete nám žádost prostřednictvím IDENTITY OBČANA. Vyberte si hned z několika nástrojů jako je Bankovní identita, eObčanka, NIA ID nebo třeba mobilní klíč eGovernmentu. Využít můžete i datovou schránku či e-mail s uznávaným elektronickým podpisem.

Co k žádosti potřebuji?

Pro identifikaci:

  • průkaz totožnosti,

  • rodný list − u dětí (do 18 let); pokud v průkazu totožnosti není uvedeno rodné příjmení,

  • povolení k pobytu − u cizinců.

Rozhodnutí soudu o svěření žadatele do péče zakládající nárok na zaopatřovací příspěvek, a to

  • rozhodnutí soudu o svěření žadatele do pěstounské péče, předpěstounské péče nebo pěstounské péče na přechodnou dobu;

  • rozhodnutí soudu o jmenování poručníka žadateli;

  • rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy žadatele, včetně svěření žadatele do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc;

  • rozhodnutí soudu o nařízení výchovného opatření podle § 13a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, kterým byl nařízen pobyt žadatele v ústavním zařízení;

  • předběžné opatření soudu o dočasném svěření žadatele do péče zájemce o pěstounskou péči, zájemce o poručenství nebo do péče ústavního zařízení.

Doklad o nabytí plné svéprávnosti žadatele v případě žadatele, který nabyl plné svéprávnosti před dosažením zletilosti (tj. před dovršením 18. roku věku). Dokladem o nabytí plné svéprávnosti je:

  • rozhodnutí soudu o přiznání svéprávnosti nezletilému staršímu 16 let podle § 37 občanského zákoníku, nebo

  • oddací list, jestliže nezletilý starší 16 let uzavřel manželství s povolením soudu podle § 672 odst. 2 občanského zákoníku.

Rozhodnutí soudu o svěření žadatele do péče zakládající nárok na zaopatřovací příspěvek a doklad o nabytí plné svéprávnosti nedokládejte v případě, že jste toto rozhodnutí nebo doklad doložil(a) k žádosti o opakující se zaopatřovací příspěvek podle § 50b zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

Případně další doklady.

On-line formulář

Názorná pomůcka, jak vyplnit formuláře

Ke stažení