Žádost o vydání zaměstnanecké karty

Žádost o zaměstnaneckou kartu musí cizinec osobně podat na místně příslušném zastupitelském úřadu ČR. Žádost je cizinec oprávněn podat pouze na zastupitelském úřadu ČR ve státě, jehož je občanem, popřípadě jenž vydal cestovní doklad, jehož je držitelem, nebo ve státě, ve kterém má povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt. Splnění této podmínky se nevyžaduje, jde-li o cizince, který je občanem státu uvedeného v seznamu zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni podat žádost o udělení dlouhodobého víza nebo o vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na kterémkoli zastupitelském úřadě ČR (vyhláška č. 429/2010 Sb.).

Žádost o zaměstnaneckou kartu je cizinec oprávněn podat též na území ČR na pracovišti MV ČR, pokud již na území pobývá na vízum k pobytu nad 90 dnů nebo na základě povolení k dlouhodobému pobytu vydaného za jiným účelem, než je zaměstnání. V takovém případě je možné podat žádost až do konce platnosti takového oprávnění k pobytu. Žádost však není cizinec oprávněn podat na území, jestliže na území pobývá na základě dlouhodobého víza za účelem strpění pobytu na území nebo za účelem sezónního zaměstnání. Pokud pobývá na území na základě dlouhodobého pobytu za účelem strpění pobytu na území, může o vydání zaměstnanecké karty na území požádat pouze za předpokladu, že na území pobývá nepřetržitě po dobu 3 let na základě dlouhodobého víza za účelem strpění a dlouhodobého pobytu za stejným účelem.

K žádosti o vydání zaměstnanecké karty cizinec předloží:

 1. platný cestovní doklad,
 2. doklad o zajištění ubytování,
 3. 1 fotografie odpovídající aktuální podobě cizince,
 4. pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti (nebo alespoň smlouvu o smlouvě budoucí, v níž se strany zavazují v ujednané lhůtě uzavřít pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti). Uvedené doklady musejí obsahovat ujednání, ze kterého vyplývá, že bez ohledu na rozsah práce nebude sjednaná měsíční mzda nižší než základní sazba měsíční minimální mzdy a týdenní pracovní doba bude činit nejméně 15 hodin,
 5. doklady prokazující odbornou způsobilost pro výkon požadovaného zaměstnání, pokud tato podmínka vyplývá z charakteru zaměstnání nebo ji stanoví mezinárodní smlouva, zejména
  • doklad prokazující požadované vzdělání (např. diplom); v odůvodněných případech, zejména v případě důvodných pochybností, zda máte požadované vzdělání nebo zda toto vzdělání odpovídá charakteru zaměstnání, jste na žádost správního orgánu povinen prokázat a předložit doklad o tom, že Vaše zahraniční vzdělání bylo uznáno příslušným orgánem ČR.
  • doklad prokazující požadovanou odbornou kvalifikaci, je-li podle jiných právních předpisů vyžadována (např. průkaz obsluhy vysokozdvižného vozíku nebo u řidičů tramvaje/autobusů příslušné řidičské oprávnění apod.),
  • doklad prokazující, že splňujete podmínky pro výkon tzv. regulovaného povolání, jde-li o takové povolání; pokud již nejste držitelem takového dokladu, musíte tedy navíc po podání žádosti o zaměstnaneckou kartu požádat příslušný uznávací orgán ČR o uznání Vaší odborné kvalifikace. Vydání zaměstnanecké karty je podmíněno tím, že doložíte kladné rozhodnutí uznávacího orgánu,
 6. na požádání doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů,
 7. na požádání doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění.

 

Formuláře PDF můžete vytisknout a vyplnit perem nebo strojem, formuláře DOC a XLS můžete vyplnit na počítači a vytisknout.