Rekvalifikace pro občany

1. Životní událost

Jsem uchazeč o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání a mám zájem o rekvalifikaci.

2. Způsoby podání

Způsob podání tiskopisů.

3. Obecné informace

Zájem o zvolenou rekvalifikaci uchazeče o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání podle § 109a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Žádost podává fyzická osoba.

Rekvalifikací se rozumí získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala. Při určování obsahu a rozsahu rekvalifikace se vychází z dosavadní kvalifikace, zdravotního stavu, schopností a zkušeností fyzické osoby, která má být rekvalifikována formou získání nových teoretických a praktických dovedností v rámci dalšího profesního vzdělávání (§ 108 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů).

Podmínky pro zařazení fyzické osoby do rekvalifikačního kurzu

  1. být v evidenci Úřadu práce ČR jako uchazeč nebo zájemce o zaměstnání
  2. mít odpovídající vstupní kvalifikační předpoklady pro daný rekvalifikační kurz a pro výkon profese, na kterou se rekvalifikuje (např. příslušný stupeň vzdělání, některé znalosti a dovednosti – záleží na typu rekvalifikace)
  3. být zdravotně způsobilý/lá pro absolvování rekvalifikačního kurzu a pro výkon nové profese
  4. rekvalifikace musí být potřebná – dosavadní kvalifikace uchazeče nebo zájemce o zaměstnání neumožňuje získání vhodného pracovního místa
  5. rekvalifikace musí být účelná - po ukončení rekvalifikace je reálná šance získat zaměstnání.
Zvolená rekvalifikace

Podle ustanovení §109a zákona o zaměstnanosti si může uchazeč/zájemce o zaměstnání (dále jen „zájemce o zvolenou rekvalifikaci“) zabezpečit rekvalifikaci sám. Za tím účelem si volí:

  1. druh pracovní činnosti, na kterou se chce rekvalifikovat
  2. rekvalifikační zařízení, které má rekvalifikaci provést.

Zájemce o zvolenou rekvalifikaci předloží příslušnému kontaktnímu  pracovišti Úřadu práce ČR (dále jen „Úřad práce“) svůj požadavek na formuláři „Zájem o zvolenou rekvalifikaci“ – část A (viz Formuláře pro občany).