Příspěvek na provozní náklady zaměstnávání OZP

1. Životní událost

Jsem zaměstnavatel a zaměstnávám OZP (definice OZP: https://www.uradprace.cz/web/cz/definice-ozp). S jejich zaměstnáváním mi vznikají provozní náklady, na které chci čerpat příspěvek od ÚP ČR.

2. Způsoby podání

Způsob podání tiskopisů.

3. Obecné informace

Příspěvek na úhradu provozních nákladů vynaložených v souvislosti se zaměstnáváním OZP může ÚP ČR poskytnout podle ustanovení § 76 zákona o zaměstnanosti na základě písemné dohody uzavřené se zaměstnavatelem, který zaměstnává v pracovním poměru osobu se zdravotním postižením.

Roční výše příspěvku může činit nejvýše 48 000 Kč na jednu OZP.

Příspěvek lze poskytnout na

 • zvýšené správní náklady ve výši 7 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku,
 • náklady provozních zaměstnanců a pracovních asistentů,
 • náklady na dopravu v souvislosti se zaměstnáváním OZP,
 • náklady na přizpůsobení provozovny.

Při porušení podmínek sjednaných v dohodě vznikne zaměstnavateli povinnost vrácení příspěvku nebo jeho části.

4. Vznik nároku

Příspěvek není nárokový.

Projednání a případné uzavření písemné dohody o poskytnutí příspěvku proběhne na základě písemné žádosti zaměstnavatele. Základní předpoklady:

 • zaměstnanec je uznán osobou invalidní v prvním, druhém nebo třetím stupni (není osobou zdravotně znevýhodněnou),
 • OZP nepracuje mimo pracoviště zaměstnavatele,
 • OZP není dočasně přidělena k výkonu práce k uživateli, jste-li zaměstnavatelem, který je agenturou práce,
 • zaměstnavatel prokáže splnění zákonných podmínek podle § 76 zákona o zaměstnanosti doložením
  • dokladu o zřízení účtu u peněžního ústavu
  • potvrzení finančního úřadu a celního úřadu, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
  • potvrzení zdravotních pojišťoven, kam má povinnost odvádět za sebe a své zaměstnance, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění a
  • potvrzení Správy sociálního zabezpečení, že nemá nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
  • jmenného seznamu OZP, na které je příspěvek požadován a skutečnosti, že uvedení zaměstnanci jsou OZP.

Potvrzení si může vyžádat ÚP ČR, pokud k tomu dá žadatel souhlas. Pokud má žadatel nedoplatky, musí prokázat, že má sjednán splátkový kalendář a splátky řádně hradí nebo že má povoleno posečkání daně.