Příspěvek na provozní náklady zaměstnávání OZP - OSVČ

1. Životní událost

Jsem osoba se zdravotním postižením (definice OZP: https://www.uradprace.cz/web/cz/definice-ozp), vykonávám samostatnou výdělečnou činnost (SVČ). S výkonem SVČ mi vznikají provozní náklady, na které chci čerpat příspěvek od ÚP ČR.

2. Způsoby podání

Způsob podání tiskopisů.

3. Obecné informace

Příspěvek na úhradu provozních nákladů vynaložených v souvislosti s výkonem samostatné výdělečné činnosti osoby se zdravotním postižením může ÚP ČR poskytnout podle ustanovení § 76 zákona o zaměstnanosti na základě písemné dohody uzavřené se žadatelem, který je osobou se zdravotním postižením a vykonává SVČ.

Roční výše příspěvku může činit nejvýše 48 000 Kč.

Příspěvek lze poskytnout na

 • zvýšené správní náklady ve výši 7 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku,
 • náklady na dopravu materiálu a hotových výrobků,
 • náklady na přizpůsobení provozovny.

Při porušení podmínek sjednaných v dohodě vznikne žadateli povinnost vrácení příspěvku nebo jeho části. Vrácení příspěvku nelze požadovat, pokud OZP přestane vykonávat SVČ ze zdravotních důvodů nebo v případě jejího úmrtí.

4. Vznik nároku

Příspěvek není nárokový.

Projednání a případné uzavření písemné dohody o poskytnutí příspěvku proběhne na základě písemné žádosti zaměstnavatele. Základní předpoklady:

 • žadatel je osobou se zdravotním postižením
 • žadatel prokáže splnění zákonných podmínek podle § 76 zákona o zaměstnanosti doložením
  • dokladu o zřízení účtu u peněžního ústavu
  • potvrzení finančního úřadu a celního úřadu, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
  • potvrzení své zdravotní pojišťovny, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění a
  • potvrzení Správy sociálního zabezpečení, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
  • skutečnost, že je OZP.

Potvrzení si může vyžádat ÚP ČR, pokud k tomu dá žadatel souhlas. Pokud má žadatel nedoplatky, musí prokázat, že má sjednán splátkový kalendář a splátky řádně hradí nebo že má povoleno posečkání daně.