Příspěvek na dojížďku

1. Životní událost

Jsem vedený v evidenci ÚP ČR a jednám o nástupu do nového zaměstnání s pracovištěm mimo svou obec.

2. Způsoby podání

Způsob podání tiskopisů.

3. Obecné informace

Příspěvek na dojížďku může být poskytován na základě písemné dohody uzavřené s ÚP ČR a to na částečné pokrytí nákladů, které mohou vznikat v souvislosti s dojížděním za prací mimo obec, ve které má žadatel své bydliště. Příspěvek je proplácen po sjednanou dobu a to za měsíce, kdy žadatel prokáže doložením měsíčního vyúčtování mzdy nebo platu (výplatním listem, páskou), že do zaměstnání v tomto měsíci dojížděl a že jeho hrubá mzda či plat za vykonávanou práci nepřesáhla 1,5 násobek hodnoty průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předcházejícího roku dle sdělení MPSV; informace je dostupná zde. Při porušení podmínek, sjednaných v dohodě, vzniká žadateli povinnost příspěvek nebo jeho část vrátit.

4. Vznik nároku

Příspěvek není nárokový.

Projednání a případné uzavření písemné dohody o poskytování příspěvku proběhne na základě písemné žádosti fyzické osoby. Základní předpoklady:

 • žadatel je/byl veden v evidenci ÚP ČR a požádá o poskytnutí příspěvku na dojížďku v době vedení v evidenci ÚP ČR nebo nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne vzniku pracovního nebo služebního poměru, který bezprostředně navazuje na ukončení evidence
 • žadatel je na lokálním trhu práce obtížně umístitelný (podrobnosti sdělí pracoviště, kde je žadatel veden v evidenci)
 • žadatel má rozjednaný nástup do zaměstnání mimo obec, ve které má své bydliště
 • žadatel bude mít v pracovní smlouvě nebo v rozhodnutí o přijetí sjednáno konkrétní místo výkonu práce, dobu trvání pracovního poměru více než 6 měsíců a hrubá mzda či plat žadatele za vykonávanou práci nepřesáhne 1,5 násobek hodnoty průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předcházejícího roku dle sdělení MPSV,
 • žadatel prokáže splnění zákonných podmínek podle § 118 zákona o zaměstnanosti doložením
  • dokladu o zřízení účtu u peněžního ústavu
  • potvrzení finančního úřadu a celního úřadu, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
  • potvrzení své zdravotní pojišťovny, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění a
  • potvrzení Správy sociálního zabezpečení, že nemá nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Potvrzení si může vyžádat Úřad práce ČR, pokud k tomu dá žadatel souhlas. Jestliže má žadatel nedoplatky, musí prokázat, že má sjednán splátkový kalendář a splátky řádně hradí.