Pohřebné (EU)

1. Životní událost

Zařizuji pohřeb občana ČR, který byl pojištěn z důvodu výkonu výdělečné činnosti v jiném členském státě EU či pobíral dávky soc. zabezpečení (důchodové, dávky nezaměstnanosti) z jiného členského státu EU.

Zařizuji pohřeb občana jiného členského státu EU, který byl na území ČR pojištěn z důvodu výkonu výdělečné činnosti či pobíral důchodové či jiné dávky sociálního zabezpečení z českého systému.

2. Způsoby podání

Způsob podání tiskopisů.

3. Obecné informace

Podklad pro řízení o nároku na pohřebné:

 • průkaz totožnosti žadatele,
 • pokud v průkazu totožnosti není uvedeno rodné příjmení, doložte rodný list,
 • rodný list dítěte, případně další doklady prokazující skutečnost, že zesnulá osoba byla rodičem nezaopatřeného dítěte,
 • pro nezaopatřené dítě od školního roku začínajícího v kalendářním roce, v němž dítě dovršilo 15 let: Potvrzení o studiu nebo Rozhodnutí o přerušení studia na VŠ v souvislosti s těhotenstvím, porodem či rodičovstvím nebo Potvrzení o zdravotním stavu nebo Potvrzení o neschopnosti soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz nebo Potvrzení o vedení v evidenci úřadu práce pro uchazeče o zaměstnání po skončení povinné školní docházky do 18. roku věku,
 • úmrtní list zesnulé osoby, nebo záznam z matriky o úmrtí osoby,
 • fakturu za vypravení pohřbu,
 • doklad o dnu, měsíci a roce pohřbení, tj. doklad o zpopelnění nebo doklad o pohřbení do hrobu,
 • v případě, že zesnulá osoba byla občanem ČR a ke dni úmrtí v jiném státě EU:
  • vykonávala výdělečnou činnost, nebo
  • pobírala dávky v nezaměstnanosti, nebo
  • starobní důchod, nebo
  • byla zdravotně pojištěná,
   pracovní smlouvu nebo živnostenský list nebo potvrzení o nároku na dávky v nezaměstnanosti nebo rozhodnutí o přiznání důchodu nebo Evropský průkaz zdravotního pojištění (platný ke dni úmrtí), v jiném státě EU
 • v případě, že zesnulá osoba byla občanem jiného státu EU a ke dni úmrtí v ČR:
  • vykonávala výdělečnou činnost, nebo
  • pobírala dávky v nezaměstnanosti, nebo
  • starobní důchod, nebo
  • byla zdravotně pojištěná,
   pracovní smlouvu nebo živnostenský list nebo potvrzení o nároku na dávky v nezaměstnanosti nebo rozhodnutí o přiznání důchodu nebo Evropský průkaz zdravotního pojištění (platný ke dni úmrtí), v ČR
 • pokud osoba uvedená v části D Žádosti o pohřebné ke dni vypravení pohřbu vykonávala výdělečnou činnost nebo pobírala dávky v nezaměstnanosti nebo starobní důchod nebo byla zdravotně pojištěná v ČR, její pracovní smlouvu nebo živnostenský list nebo potvrzení o nároku na dávky v nezaměstnanosti nebo rozhodnutí o přiznání důchodu nebo Evropský průkaz zdravotního pojištění platný ke dni vypravení pohřbu.

4. Vznik nároku

Zemřelá osoba byla ke dni smrti rodičem nezaopatřeného dítěte nebo byla ke dni smrti nezaopatřeným dítětem a zároveň podléhala právním předpisům CŘ.