Podpora zaměstnanosti osob se zdravotním postižením (OZP)

Doba realizace:

1. 4. 2023 - 31. 3. 2027

Reg. č. projektu:

CZ.03.01.01/00/22_015/0000889

Zdroj financování:

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+) a státního rozpočtu České republiky.

Předmětem projektu je podpora zaměstnávání OZP zejména na volném trhu práce a podpora přechodu OZP z chráněného na volný trh práce prostřednictvím nástrojů podpory pracovního uplatnění (zejména pracovní rehabilitace) a prohloubením spolupráce subjektů ovlivňujících zaměstnanost OZP, zejména spolupráce se zaměstnavateli na otevřeném trhu práce.

Cílem projektu je zvýšení podpory zaměstnávání OZP a stabilizace jejich zaměstnání na otevřeném trhu práce. ÚP ČR chce problematiku podpory zaměstnávání OZP řešit řadou nástrojů a opatření, a to v rámci komplexních balíčků aktivit „šitých na míru“ pro konkrétní osoby prostřednictvím maximální podpory OZP prostřednictvím poradců na kontaktních pracovištích ÚP ČR. Současně je cílem zvýšit ekonomickou aktivitu OZP a prostřednictvím sítí spolupráce všech zainteresovaných stran dostat na trh práce dosud neaktivní osoby.

Pro koho je projekt určen?

  1. Klienty ÚP ČR - osoby se zdravotním postižením (OZP):
    • které doloží status „OZP“ dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, § 67 (OZP v evidenci uchazečů o zaměstnání (UoZ) nebo zájemců o zaměstnání (ZoZ)),
    • které požádají o pracovní rehabilitaci a doloží status „OZP“ dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, § 67 a osoby v dočasné pracovní neschopnosti, které požádají o pracovní rehabilitaci na základě doporučení lékaře dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, § 69, odst. 5 (OZP v evidenci UoZ, ZoZ a OZP).
  2. Neaktivní OZP (osoby v produktivním věku, které nejsou ani zaměstnané ani nezaměstnané).

Jaké aktivity jsou v projektu realizovány?

Poradenství

Individuální poradenství - služba Úřadu práce ČR cílená na konkrétního klienta, která probíhá ve vztahu poradce-klient. Klientům je průběžně poskytováno individuální poradenství pro zprostředkování zaměstnání po celou dobu jejich účasti v projektu.

Skupinové poradenství/Poradenské aktivity/Motivační aktivity - služba Úřadu práce ČR poskytovaná skupině klientů se specifickými potřebami zjištěnými v průběhu poradenského procesu, a to k zajištění poradenské a informační činnosti v rámci zprostředkování zaměstnání a kariérové poradenství.

Díky absolvování jedné z forem diagnostik (bilanční diagnostika, diagnostika profesních kompetencí, ergodiagnostika) bude možné účastníky efektivně profilovat a zařazovat do dalších aktivit projektu dle jejich schopností a aktuálních potřeb, což jim usnadní vstup i návrat na trh práce, nebo udržení zaměstnání.

Poradenství pro zaměstnavatele na otevřeném trhu práce a pro zaměstnavatele, kteří akceptují principy sociálního podnikání. Zejména se jedná o osvětu týkající se odbourávání předsudků při zaměstnávání OZP, o specifika zaměstnávání OZP s různým druhem postižení, o specifikaci pracovních míst pro OZP, o identifikaci vhodných pracovních míst pro OZP, o předávání informací týkajících se legislativy a možností podpory zaměstnávání OZP.

Rekvalifikace, profesní kvalifikace

Vstupu na trh práce mohou v projektu dle individuálních potřeb klientů předcházet rekvalifikace. Rekvalifikace jsou zaměřeny zejména na získání odborných znalostí a dovedností vyžadovaných pro uplatnění na trhu práce, a to s cílem pomoci klientovi připravit se na konkrétní pozici anebo očekávání na trhu práce, a tím zvýšit jeho zaměstnanost.

Pracovní rehabilitace

Pracovní rehabilitace představuje komplexní systém aktivit, jehož cílem je usnadnit vstup OZP na otevřený trh práce. Zahrnuje zejména poradenskou činnost zaměřenou na volbu povolání, volbu zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti, teoretickou a praktickou přípravu pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, zprostředkování, udržení a změnu zaměstnání, změnu povolání a vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti (definovaná zákonem o zaměstnanosti, § 69 odst. 3).

Zprostředkování zaměstnání

Hlavním cílem je podpora klienta dotovaným a nedotovaným zaměstnáním. Nástroje APZ využívané v rámci této aktivity jsou: Společensky účelná pracovní místa vyhrazená (včetně zkráceného úvazku), Sdílená pracovní místa, SÚPMV - Generační tandem, Příspěvek na zapracování.

Doprovodná opatření

Jedná se např. o případné proplácení prokázaných cestovních výdajů na aktivity projektu, proplacení poplatků za vydání potvrzení ke zdravotní způsobilosti (např. před nástupem na rekvalifikaci), zdravotní průkazy, výpisy z rejstříku trestů, v odůvodněných případech je možné využít služeb hlídání dětí a jiných závislých členů rodiny nebo příspěvek na podporu regionální mobility (příspěvek na dojížďku).

Jak se zapojit do projektu a kde získat bližší informace?

Pro více informací se obraťte na nejbližší kontaktní pracoviště ÚP ČR. Podrobnosti Vám sdělí také zaměstnanci Call centra ÚP ČR na bezplatné telefonní lince 800 77 99 00 nebo na e-mailu: callcentrum@uradprace.cz.

Kontakty na poradce úřadu práce ve vašem kraji naleznete na stránkách Kariéra bez bariér.

Poslední aktualizace: 25. 4. 2024