Informační systém o průměrném výdělku (ISPV)

Informační systém o průměrném výdělku (ISPV) je systém pravidelného monitorování výdělkové úrovně a pracovní doby zaměstnanců v České republice formou statistického šetření. Sledovanými ukazateli výdělkové úrovně jsou hodinový výdělek a hrubá měsíční mzda (plat). Šetření metodicky vychází a je obsahově harmonizováno se strukturálním šetřením EU „Structure of Earnings Survey“, viz nařízení komise (ES) č. 1916/2000 ve znění pozdějších předpisů.

Šetření je pod názvem „Čtvrtletní šetření o průměrném výdělku“ zařazeno do programu statistických zjišťování, vyhlášených Českým statistickým úřadem (ČSÚ) ve sbírce zákonů pro příslušný kalendářní rok a pro vybrané ekonomické subjekty je povinné. Gestorem šetření je Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). Průběh a vývoj šetření ISPV řídí komise, složená ze zástupců MPSV, ČSÚ, Ministerstva financí, České národní banky, CERGE EI, VŠE v Praze, Českomoravské konfederace odborových svazů, Svazu průmyslu a dopravy ČR. Zpracovatelem ISPV je TREXIMA, spol. s .r.o..

Nejdůležitějším kriteriem pro členění výsledků ISPV je příslušnost šetřeného ekonomického subjektu k podnikatelské, nebo nepodnikatelské sféře. V podnikatelské sféře probíhá šetření se čtvrtletní periodou a ve sféře nepodnikatelské je prováděno s periodou pololetní. Zdrojem dat pro nepodnikatelskou sféru je Informační systém o platech, který je spravován Ministerstvem financí. Za každou sféru jsou vydávány samostatné výsledkové publikace.

Podrobnější charakteristikou výdělkové úrovně podle zaměstnání v jednotlivých krajích se zabývá „Regionální statistika ceny práce“ (RSCP). Výsledkové publikace jednotlivých krajů jsou uloženy na stránkách portálu MPSV v sekci Zaměstnanost, v podsekci Statistiky - Publikace o trhu práce.

Důkladný popis šetření, včetně všech výsledkových publikací, poskytuje také portál www.ispv.cz. Slouží především jako podpora respondentům, kteří zde naleznou všechny potřebné informace a podpůrné nástroje pro zasílání dat. Portál je využíván také k uveřejňování odborných studií a článků, které jako zdroj informací uvádí šetření ISPV a RSCP.

Vedle podnikového výkaznictví ČSÚ je ISPV dalším zdrojem informací o výdělcích v jednotlivých krajích České republiky. Výkaznictví ČSÚ, jako tradiční zdroj, sbírá údaje o evidenčním počtu zaměstnanců a hrubých mzdách za ekonomický subjekt a publikuje průměrné mzdy v členění podle firemních charakteristik. ISPV sbírá údaje za jednotlivé zaměstnance. Při srovnávání výsledků výkaznictví a ISPV je třeba vzít v úvahu rozdílnou definici podnikatelské a nepodnikatelské sféry, rozdílné metody výpočtu výdělkových charakteristik. Více: Rozdíly mezi mzdovými šetřeními ČSÚ a ISPV (123.87 kB).